หนังสือมอบอำนาจ

หนังสือมอบอำนาจ

ทำที่❶ ………………………………….

วันที่ ❷ ……………………………….

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า ❸ …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….“ผู้มอบอำนาจ”

ขอมอบอำนาจให้ ➍ …………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………“ ผู้รับมอบอำนาจ”

มีอำนาจกระทำการแทนข้าพเจ้า ได้ดังต่อไปนี้ ❺ ……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….

การใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำด้วยตนเองทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

❻ลงชื่อ_____________ ผู้มอบอำนาจ
( …………………………………)

❼ลงชื่อ_____________ รับผู้มอบอำนาจ
(………………………………… )

❽ลงชื่อ_____________ พยาน
(………………………………… )

❽ลงชื่อ_____________ พยาน
( …………………………………)

❾ ติดอากรแสตมป์ และ ขีดฆ่า


คำอธิบาย
หนังสือมอบอำนาจ

🔺หัวกระดาษ หนังสือมอบอำนาจ

❶ทำที่ สถานที่ที่ทำหนังสือมอบอำนาจ อาจใช้คำว่า ทำที่ หรือ เขียนที่

❷วันที่ วัน เดือน ปี ที่ทำหนังสือมอบอำนาจกัน

❸ ผู้มอบอำนาจ
3.1 ผู้มอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดา
นาย/นาง/นางสาว ชื่อ ………นามสกุล……… อายุ …. ปี มีที่อยู่เลขที่ ……………………เลขประจำตัวประชาชน หรือ หมายเลขหนังสือเดินทาง และจบย่อหน้าด้วย “ผู้มอบอำนาจ”

3.2 ผู้มอบอำนาจเป็นนิติบุคคล
ชื่อนิติบุคคล …… ผู้มีอำนาจกระทำการแทน ชื่อ ………นามสกุล……… อายุ …. ปี ที่อยู่นิติบุคล เลขทะเบียนนิติบุคคล และจบย่อหน้าด้วย “ผู้มอบอำนาจ”

➍ ผู้รับมอบอำนาจ
4.1 ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดา
นาย/นาง/นางสาว ชื่อ ………นามสกุล……… อายุ …. ปี มีที่อยู่เลขที่ ……………………เลขประจำตัวประชาชน หรือ หมายเลขหนังสือเดินทาง และจบย่อหน้าด้วย “ผู้รับมอบอำนาจ”

4.2 ผู้มอบอำนาจเป็นนิติบุคคล
ชื่อนิติบุคคล …… ผู้มีอำนาจกระทำการแทน ชื่อ ………นามสกุล……… อายุ …. ปี ที่อยู่นิติบุคล เลขทะเบียนนิติบุคคล และจบย่อหน้าด้วย “ผู้รับมอบอำนาจ”

❺เรื่องที่มอบอำนาจกัน
ขั้นต้นย่อหน้าด้วยประโยค “มีอำนาจกระทำการแทนข้าพเจ้า ได้ดังต่อไปนี้” จากนั้นให้แจกแจงเป็นข้อๆ

มีอำนาจกระทำการแทนข้าพเจ้า ได้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ….
ข้อ 2. ….

🔺 ประโยคลงท้าย

การใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำด้วยตนเองทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

❻ลงชื่อ ผู้มอบอำนาจ
❼ลงชื่อ รับผู้มอบอำนาจ

ใช้รูปแบบแตกต่างกันในแต่ละกรณีดังนี้
บุคคลธรรมดา
ลงชื่อ_____ผู้มอบอำนาจ
(นายสมชาย คนดี)

ลงชื่อ_____ผู้รับมอบอำนาจ
(นางสมหญิง คนกล้า)

กรณีบริษัทที่มอบอำนาจมีข้อบังคับให้ลงนามโดยกรรมการคนเดียวและประทับตรา

ลงชื่อ_____ผู้มอบอำนาจ
(นายสมชาย คนดี)
กรรมการผู้มีอำนาจ


ตราประทับ


ลงชื่อ_____ผู้รับมอบอำนาจ
(นางสมหญิง คนกล้า)

กรณีบริษัทที่มอบอำนาจมีข้อบังคับให้ลงนามโดยกรรมการสองคนและประทับตรา

ลงชื่อ_____ผู้มอบอำนาจ
(นายสมชาย คนดี)
กรรมการผู้มีอำนาจ


ตราประทับ


ลงชื่อ_____ผู้มอบอำนาจ
(นายสมิต จิตดี)
กรรมการผู้มีอำนาจ

❽ลงชื่อพยาน
ไม่มีข้อกำหนดว่าต้องมีพยานด้วย แต่ในทางปฏิบัติการมีพยานช่วยให้สามารถยืนยันได้ภายหลังว่ามีการทำหนังสือมอบอำนาจด้วยความสมัครใจ

❾ ติดอากรแสตมป์ อากรแสตมป์ต่างจากแสตมป์ไปรษณีย์ที่ขายที่ที่ทำการไปรษณีย์ (ดูรูปด้านล่าง) ท่านสามารถซื้ออากรแสตมป์ได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือ สำนักงานที่ทำการของสรรพากร ในบางหน่วยงานราชการจะมีการขายอากรแสตมป์เพื่อสะดวกแก่การติดต่อราชการ

9.1 อัตราการติดอากรแสตมป์
มอบอำนาจให้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนกระทำการครั้งเดียว เสียค่าอากรแสตมป์ 10 บาท
มอบอำนาจให้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนร่วมกระทำการมากกว่าครั้งเดียว เสียค่าอากรแสตมป์ 30 บาท
มอบอำนาจให้กระทำการมากกว่าครั้งเดียว โดยให้บุคคลหลายตนต่างกระทำกิจการแยกกันได้คิดตามรายตัวบุคคลที่รับมอบ คนละ 30 บาท

9.2 การขีดฆ่า
การขีดฆ่าคือการทำให้อากรแสตมป์ไม่สามารถนำมาใช้ได้อีก และการไม่ขีดฆ่าเป็นการทำให้การติดอากรแสตมป์นั้นไม่สมบูรณ์ ในทางปฏิบัติให้ใช้ปากกาแดงขีดทางขวางทับอากรแสตมป์ตามภาพ

สงวนลิขสิทธิ
อภิวัฒน์ บัวลอย
25 ธันวาคม 2018
เชียงใหม่

CHECK LIST

สถานะผู้มอบอำนาจ
หากเป็นบุคคลธรรมดา บางหน่วยงานที่ไปติดต่ออาจต้องมีสำเนาบัตรประชาชนแนบ
หากเป็นนิติบุคคล ให้ตรวจในหนังสือรับรองเพื่อการระบุวิธีการกระทำการแทนนิติบุคคล
มีผู้ลงนามโดยกรรมการกี่คน ลงนามครบหรือไม่
หนังสือรับรองระบุว่าต้องมีการประทับตรายางของบริษัทหรือไม่ ถ้ามีต้องประทับตรา

สถานะผู้รับมอบอำนาจ
หากเป็นบุคคลธรรมดา บางหน่วยงานที่ไปติดต่ออาจต้องมีสำเนาบัตรประชาชนแนบ
หากเป็นนิติบุคคล ให้ตรวจในหนังสือรับรองเพื่อการระบุวิธีการกระทำการแทนนิติบุคคล
มีผู้ลงนามโดยกรรมการกี่คน ลงนามครบหรือไม่
หนังสือรับรองระบุว่าต้องมีการประทับตรายางของบริษัทหรือไม่ ถ้ามีต้องประทับตรา
พยาน
พยานลงนามครบทั้งสองคน

การติดอากรแสตมป์
การที่มอบหมายได้รับการยกเว้นหรือไม่ ถ้าไม่ต้องติด
ติดตามอัตราการติดอากรแสตมป์ของกรรมสรรพากร
ขีดฆ่าด้วยปากกาแดงทับอากรแสตมป์

Photo by Suzy Hazelwood on Pexels.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s