ทนายความโนตารี EP5 การรับรองการยืนยันตามหนังสือถ้อยแถลง (Notarized Affidavit)

ทนายความโนตารี EP5 การรับรองการยืนยันตามหนังสือถ้อยแถลง (Notarized Affidavit)


การรับรองการยืนยันหนังสือถ้อยแถลงคือ การที่ทนายความผู้รับรองลายมือชื่อได้รับรองว่าบุคคลที่ปรากฏต่อหน้าตนเองนั้นได้มายืนยันต่อหน้าทนายความผู้รับรองว่าตนเองได้จัดทำหนังสือถ้อยแถลงขึ้น โดยอาจมีการสาบานตนรับรองเนื้อหาหรือข้อความในเอกสารว่าเป็นความจริงและรับรู้ว่าการยืนยันโดยข้อความอันเป็นเท็จต้องถูกลงโทษตามกฎหมายด้วยก็ได้

หนังสือถ้อยแถลงนั้นเป็นเอกสารที่บุคคลที่ปรากฏต่อหน้าทนายความผู้ทำคำรับรองได้จัดทำขึ้นด้วยตนเอง โดยมีการยืนยันถึงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่บุคคลนั้นประสงค์ที่จะให้ถ้อยคำ หนังสือถ้อยแถลงนั้นอาจเป็นคำคู่ความที่บุคคลนั้นประสงค์จะนำไปใช้ในคดีความต่าง ๆ ในศาล หรือ

เป็นเอกสารที่ให้ถ้อยคำแก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใดก็ได้ทั้งสิ้น ในทำนองเดียวกันกับการรับรองประเภทอื่น การรับรองการยืนยันหนังสือถ้อยแถลงนั้น ทนายความผู้ทำคำรับรองไม่ได้รับรองข้อก็จริงหรือเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในหนังสือถ้อยแถลงนั้น ทนายความผู้ทำคำรับรองเพียงรับรองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีบุคคลหนึ่งมายืนยัน


การจัดทำหนังสือถ้อแถลงนั้นจริง พร้อมกับมีการสาบานรับรองหนังสือถ้อยแถลงนั้นด้วยหรือไม่เท่านั้น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s