ทนายความโนตารี EP1 การรับรองลายมือชื่อ (Signature Witnessing)

ทนายความโนตารี EP1 การรับรองลายมือชื่อ (Signature Witnessing)


การรับรองลายมือชื่อเป็นการดำเนินการทำคำรับรองที่ทนายความผู้ทำคำรับรองดำเนินการ
มากที่สุด หน้าที่หลักของทนายความผู้ทำคำรับรองคือการเป็นพยานรับรองลายมือชื่อ เพื่อแสดงว่าบุคคลผู้ปรากฏต่อหน้าได้ลงลายมือชื่อในเอกสารต่อหน้าทนายความผู้ทำคำรับรองในขณะนั้นจริงและลายมือชื่อเป็นของบุคคลนั้นจริง

การรับรองลายมือชื่อเป็นการรับรองเพียงว่าลายมือชื่อที่ระบุในเอกสารนั้นเป็นลายมือชื่อ
ของผู้ขอให้ทำคำรับรองที่แท้จริงเท่านั้น มิได้เป็นการรับรองในเนื้อหาหรือข้อความที่ระบุไว้ในเอกสารใด ๆ


ดังนั้น ทนายความผู้รับรองลายมือชื่อจึงสามารถทำการรับรองลายมือชื่อโดยไม่ได้มีข้อจำกัดว่าเอกสารที่ผู้ขอรับคำรับรองนั้นเป็นเอกสารใด เพียงแต่การรับรองเช่นนี้จะต้องทำขึ้นในขณะที่เอกสารนั้นไม่ได้มีการลงลายมือชื่อมาก่อนล่วงหน้าแล้วเท่านั้น ทนายความผู้ทำคำรับรองจึงต้องจัดการให้บุคคลผู้ขอรับคำรับรองดำเนินการลงลายมือชื่อต่อหน้าตนเองเท่านั้น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s