วิธีพิจารณาความคดีผู้บริโภค

หลักการในการพิจารณาคดี

หลักความสะดวกและประหยัด เป็นหลักการสำคัญเพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาส
เข้าถึงความยุติธรรมได้โดยง่าย พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑
จึงกำหนดให้ผู้บริโภคหรือผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียม
ทั้งปวง หรือที ่กำหนดให้โจทก์และจำเลยสามารถยื ่นฟ้องหรือให้การด้วยวาจาได้
เป็นต้น


หลักความรวดเร็ว พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการเยียวยาความเสียหายโดยเร็วและไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจเกินสมควรโดยกำหนดให้การนัดพิจารณาครั้งแรกจะต้อง
กระทำโดยเร็วและการสืบพยานจะต้องดำเนินการติดต่อกันไปโดยไม่เลื่อนคดีเว้นแต่
มีเหตุจำเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้หรือการกำหนดให้การพิจารณาพิพากษาในศาล
ชั้นอุทธรณ์เป็นศาลชั้นที่สุด เป็นต้น


หลักความไม่เป็นทางการ การดำเนินกระบวนพิจารณาในคดีผู้บริโภค
มีลักษณะที ่ไม ่เคร่งครัดเหมือนคดีแพ่งทั ่วไปเพื ่อมิให้คู ่ความเอาชนะกันโดยอาศัย
เทคนิคทางกฎหมายโดยกำหนดให้ศาลมีอำนาจสั่งให้คู่ความแก้ไขข้อผิดระเบียบหรือ
ผิดหลงภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่ศาลกำหนดได้หรือการกำหนดให้ศาลมีอำนาจ
มีคำสั่งให้ย่นหรือขยายระยะเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการดำเนินกระบวนพิจารณาได้
ตามความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม หรือเน้นการใช้กระบวนการไกล่เกลี่ย
เป็นหลักในการระงับข้อพิพาท เป็นต้น


หลักสุจริต การใช้สิทธิภายใต้พระราชบัญญัตินี้ต้องกระทำด้วยความสุจริต
ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้บริโภค โดยกำหนดให้การใช้สิทธิหรือการชำระหนี้
ผู้ประกอบธุรกิจต้องกระทำด้วยความสุจริต หรือกำหนดสภาพบังคับว่าถ้าผู้บริโภค
หรือผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคนำคดีมาฟ้องโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ศาล
มีอำนาจสั่งให้บุคคลนั้นชำระค่าฤชาธรรมเนียมที่ได้รับยกเว้นได้หรือกำหนดให้ศาล
มีอำนาจสั ่งให้ผู้ประกอบธุรกิจเปลี ่ยนสินค้าใหม่ให้แก่ผู้บริโภค โดยต้องคำนึงถึง
ความสุจริตของผู้บริโภคประกอบ เป็นต้น


ที่มา https://www.senate.go.th/assets/portals/93/fileups/272/files/S%E0%B9%88ub_Jun/10reform/reform11.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s