การกำหนดวินัย โทษทางวินัย และการใช้มาตรการทางวินัยต่อลูกจ้าง ตอนที่ 1 วินัยในการทำงาน

การกำหนดวินัย โทษทางวินัย และการใช้มาตรการทางวินัยต่อลูกจ้าง ตอนที่ 1
วินัยในการทำงาน

กล่าวโดยทั่วไป วินัย หมายถึง ข้อกำหนดเพื่อควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ในกลุ่มชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง การควบคุมพฤติกรรมหรือความประพฤติของมนุษย์นั้น โดยปกติมีอยู่ 2 วิธีการ คือ

กำหนดข้อห้ามมิให้ประพฤติ

กำหนดข้อที่ต้องปฏิบัติ


วินัยในการทำงาน ที่จะกล่าวต่อไปนี้ หมายถึง คำสั่ง ระเบียบ หรือข้อบังคับที่นายจ้างกำหนดขึ้น เพื่อควบคุมความประพฤติและควบคุมการทำงานของลูกจ้าง ให้สามารถทำงานให้แก่นายจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย และสามารถร่วมทำงานกับลูกจ้างอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น


ความจำเป็นต้องมี
ในการทำงานของลูกจ้าง หากไม่มีข้อกำหนดในการปฏิบัติงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว ลูกจ้างก็จะทำงานตามความสะดวกของตน ตามวิธีการทำงานของแต่ละคน และตามโอกาสที่ตนเองพอใจ สถานประกอบกิจการทุกแห่งจึงต้องกำหนด “วินัยในการทำงาน” เพื่อให้ลูกจ้างทุกคนได้ทำงานอย่างเป็นระเบียบเดียวกัน เกิดความคล่องตัวในการทำงาน เกิดความราบรื่นในการผลิตหรือบริการ เกิดความปลอดภัยในตัวบุคคลผู้ปฏิบัติงานและทรัพย์สิน ตลอดจนก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานขึ้น


นอกจากนั้น สถานประกอบกิจการทุกแห่งที่มีลูกจ้างตั้งแต่สองคนขึ้นไปก็จะต้องกำหนด “วินัยในการทำงาน” ไว้เพื่อให้ลูกจ้างสามารถทำงานร่วมกันได้โดยสันติสุขอีกด้วย
วินัยในการทำงานจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้การดำเนินกิจการในองค์การทุกแห่งบรรลุวัตถุประสงค์

Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s