สิทธิ และ หน้าที่ ของลูกจ้าง

สิทธิของลูกจ้าง

ได้รับสินจ้างตลอดระยะเวลาที่ทำงานให้แก่นายจ้าง (ม.575)

ให้บุคคลภายนอกทำงานแทนได้เมื่อนายจ้างยินยอม (ม.577)

เรียกร้องสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าถ้านายจ้างไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้า (ม.582)

ทำงานต่อไป แม้ตัวนายจ้างจะตายลง(ม.577)

ได้รับใบสำคัญแสดงการทำงานเมื่อสิ้นสุดการจ้าง (ม.586)

เลิกสัญญาจ้างต่อนายจ้าง

หน้าที่ของลูกจ้าง

ลูกจ้างมีหน้าที่ทำงานให้แก่นายจ้าง (ม. 575)

ลูกจ้างต้องทำงานนั้นด้วยตนเอง (ม. 577)

 ลูกจ้างต้องทำงานให้ปรากฏฝีมือพิเศษตามที่ได้รับรองไว้ (ม.578)

ลูกจ้างต้องไม่ขาดงานโดยไม่มีเหตุอันควร (ม.579)

ลูกจ้างต้องบอกกล่าวล่วงหน้าให้นายจ้างทราบก่อนถึงวันที่ตนจะออกจากงาน (ม. 582)

ลูกจ้างต้องไม่ขัดคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของนายจ้าง (ม. 583)

ลูกจ้างต้องไม่ละเลยคำสั่งของนายจ้างเป็นอาจิณ (ม. 583)

ลูกจ้างต้องไม่ละทิ้งการงานไปเสีย (ม.583)

ลูกจ้างต้องไม่กระทำความผิดอย่างร้ายแรง (ม.583)

ลูกจ้างต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงโดยถูกต้องและสุจริต (ม. 583)

Photo by Magda Ehlers on Pexels.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s