ขั้นตอนการร้องต่อศาลขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร กับ การจดทะเบียนรับรองบุตร

การร้องต่อศาลขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร กับการจดทะเบียนรับรองบุตร

ผมได้กล่าวถึง การจดทะเบียนรับรองบุตรที่ สำนักงานเขต หรือ อำเภอไว้แล้วในบทความที่แล้ว

วันนี้มาดูกันถึงการ การร้องต่อศาลขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร ถ้าบุตรเป็นเด็กไม่สามารถให้ความยินยอมได้ ต้องใช้สิทธิทางศาล เพื่อให้ศาลมีคำสั่ง และถือเอาคำสั่งศาลไปแทนการแสดงเจตนาของเด็ก เพื่อจดทะเบียนกับนายทะเบียนต่อไป

หาทนาย

การยื่นคำร้องลักษณะนี้ หากไม่มีผู้คัดค้าน ขั้นตอนจะไม่ยุ่งยาก ค่าวิชาชีพทนายความไม่แพง สามารถปรึกษาทนายความได้ทุกคน หรือ ติดต่อทนายอภิวัฒน์ ที่ 081-878 9145

เอกสารที่ต้องเตรียม

 1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับรองบุตร
 2. บัตรประจำตัวประชาชนของมารดาผู้เยาว์
 3. ทะเบียนบ้านของผู้รับรองบุตร
 4. ทะเบียนบ้านของมารดาผู้เยาว์
 5. สูติบัตรของผู้เยาว์
 6. คำร้องขอรับรองบุตร
 7. บัญชีระบุพยาน
 8. หนังสือให้ความยินยอม
 9. ผลตรวจ DNA พ่อ ลูก (จะมีหรือไม่มีก็ได้ แต่ถ้ามีจะดีมากๆ)

ขั้นตอนต่างๆ

 1. ยื่นคำร้องขอรับรองบุตร (มารดาผู้เยาว์ต้องมาที่ศาลในวันยื่น) ที่ศาลเยาวชนและครอบครัว
 2. เสียค่าธรรมเนียมศาล
  • ค่าขึ้นศาล 200 บาท
  • ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ 500 บาท
  • ค่าส่งหมาย/คำคู่ความ -ถ้ามี
 3. นัดวันเพื่อไต่สวนคำร้อง (นัดวันที่มาให้การในศาลต่อหน้าองค์คณะผู้พิพากษา)
 4. นัดวันให้ถ้อยคำที่สถานพินิจ และ คุ้มครองเด็กและเยาวชน (เพราะเด็กให้คำยินยอมไม่ได้ จึงต้องอาศัยอำนาจของ ผ.อ. สถานพินิจ เพื่อทำบันทึกปากคำต่อศาล)
 5. ศาลไต่สวน วันนี้ต้องไปศาลทั้งแม่ ลูก และ ผู้รับรองบุตร ผู้พิพากษา และ องค์คณะผู้พิพากษาสมทบ จะมาร่วมไต่สวน ทนายจะถามคำให้การพยานทีละปาก และตอบคำถามของผู้พิพากษา
 6. ศาลมีคำสั่ง อาจจะมีคำสั่งวันนั้นเลย หรือ รอคำสั่งอีก 1-2 สัปดาห์
 7. ขอคัดถ่ายคำสั่งศาล และ รับรองเอกสาร ค่าธรรมเนียม 50 บาท
 8. นำคำสั่งศาลไปจดทะเบียนรับรองบุตร ที่สำนักงานเขต หรื ที่ว่าการอำเภอ (เพราะถือเอาคำสั่งศาลแทนการแสดงเจตนาของบุตร)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s