ทนายความโนตารี EP3 การรับรองการแปล (Notarized Translation)

ทนายความโนตารี EP3 การรับรองการแปล (Notarized Translation)


การรับรองการแปลคือ การที่ทนายความผู้รับรองลายมือชื่อได้รับรองว่าบุคคลผู้แปลเอกสารได้มาปรากฏต่อหน้าตนเองและได้ยืนยันว่าตนเองเป็นผู้แปลเอกสารนั้น โดยข้อความที่แปลนั้นเป็นข้อความที่ถูกต้อง ในกรณีเช่นนี้ ทนายความผู้ทำคำรับรองจะทำการรับรองเหตุการณ์นั้น ซึ่งในกรณีเช่นนี้ ผู้แปลอาจมีการลงลายมือชื่อรับรองว่าตนเองเป็นผู้แปลเอกสารนั้นต่อหน้าทนายความผู้รับรองนั้น หรือจะเป็นกรณีที่ผู้แปลได้ลงลายมือชื่อรับรองคำแปล (Certified Translation) มาก่อนหน้านั้น แล้วได้นำเอกสารคำแปลพร้อมลายมือชื่อของผู้แปลมาแสดงต่อทนายความผู้ทำคำรับรองก็ได้

การรับรองคำแปลของทนายความผู้ทำคำรับรองนั้นเป็นการรับรองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับการแปลต่อหน้าทนายความผู้ทำคำรับรอง มิใช่การรับรองเนื้อหาหรือคุณภาพของการแปลหรือของผู้แปลเอกสารนั้น ทนายความผู้ทำคำรับรองจึงไม่ต้องตรวจสอบคุณภาพของคำแปลในเอกสารนั้น เว้นแต่จะปรากฎโดยแจ้งชัดว่าว่าผู้แปลไม่ได้แปลอกสารนั้นจริงหรือคำแปลนั้นมีเหตุผลที่เชื่อได้อย่างชัดแจ้งว่าเป็นคำแปลไม่ถูกต้อง

การรับรองการแปลของทนายความผู้ทำคำรับรองนั้นไม่ใช่การรับรองคำแปล ดังนั้นทนายความผู้ทำคำรับรองไม่มีหน้าที่ในการแปลข้อความในเอกสารใด ๆ ทั้งสิ้น หากทนายความผู้ทำคำรับรองมีความสมารถในการแปลเอกสาร ทนายความผู้นั้นย่อมสามารถแปลเอกสารและลงลายมือชื่อในฐานะผู้แปลได้ แต่ไม่สามารถลงลายมือชื่อว่าเป็นผู้แปลในฐานะทนายความผู้ทำคำรับรอง และไม่สามารถรับรองลายมือชื่อหรือเหตุการณ์เกี่ยวกับการแปลของตนเองนั้นในฐานะทนายความผู้ทำคำรับรองได้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s