ตอนที่ 17 ค่าชดเชย หรือ ค่าตกงาน Part 8.กรณีฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบหรือคำสั่งที่ถือว่าเป็นกรณีที่ไม่ร้ายแรง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s