การกำหนดวินัย โทษทางวินัย และการใช้มาตรการทางวินัยต่อลูกจ้าง ตอนที่ 11 โทษทางวินัยที่ถูกต้องตามกฎหมาย

การกำหนดวินัย โทษทางวินัย และการใช้มาตรการทางวินัยต่อลูกจ้าง ตอนที่ 11 โทษทางวินัยที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ข้อเสนอแนะพิเศษ

โทษทางวินัยที่น่าจะถูกต้องตามกฎหมายและแนวคิดในการบริหารงานบุคคลสมัยใหม่ คือ

1. ตักเตือนด้วยวาจา (1-3 ครั้ง)

2. ตักเตือนเป็นหนังสือ (1-2 ครั้ง)

3. พักงาน 1-7 วัน และตักเตือนเป็นหนังสือ

4. เลิกจ้าง

นายจ้างจึงไม่ควรกำหนดโทษทางวินัยในสถานอื่นเลย และโทษ “เลิกจ้าง” ก็ไม่น่าจะใช้ถ้าหากนายจ้างสามารถเจรจาตกลงกับลูกจ้างโดยให้ลูกจ้างลาออกจากงานไปเอง

Photo by Markus Winkler on Pexels.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s