English for Lawyer: Business Law กฎหมายธุรกิจ

party
/ปาร์ตี้/
คู่กรณี คู่ความ คู่สัญญา ภาคี

code
/โค๊ด/
ประมวลกฎหมาย

banking law
/แบงค์กิ้ง ลอ/
กฎหมายการธนาคาร

bankruptcy law
/แบงค์รับซี่ ลอ/
กฎหมายล้มละลาย


tax law
/แทกซ์ ลอ/
กฎหมายภาษีอากร

international commercial law
/อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล ลอ/
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

civil law
/ซีวิล ลอ/
กฎหมายแพ่ง

intellectual property law
/อินเทเล็กชัวล์ พรอพเปอร์ตี้ ลอ/
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

securities law
/ซิเคียวริที้ ลออ/
กฎหมายหลักทรัพย์

commercial law
/คอมเมอร์เชียล ลอ/
กฎหมายพาณิชย์

to break the law
/ทู เบรก เดอะ ลอ/
ฝ่าฝืนกฎหมาย

to enforce the law
/ทู เอ็นฟอส เดอะ ลอ/
บังคับใช้กฎหมาย

to become law
/ทู บีคัม ลอ/
กลายเป็นกฎหมาย

Bachelor of Laws (LL.B.)
/แบเชอเลอร์ ออฟ ลอ/
นิติศาสตร์บัญฑิต

Master of Laws (LL.M.)
/มาสเตอร์ ออฟ ลอ/
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต

Barrister-at-Law
/แบเรสเตอร์ แอท ลอ/
ผู้สอบผ่านเนติบัณฑิต

law abiding
/ลอ อะบายดิ้ง/
เคารพต่อกฎหมาย

rule of law
/รูล์ ออฟ ลอ/
หลักนิติธรรม

jurist /จูริส/
juristic /จูริสติก/
lawful /ลอฟูล์/
legal /ลีกัล/
กฎหมาย

Jurisprudence
/จูริสพรูเดนซ์/
นิติศาสตร์

hierarchy of law
/ไฮราคี ออฟ ลอ/
ลำดับกฎหมาย

Constitution of The Kingdom of Thailand
/คอนสิตูชั่น ออฟ เดอะ คิงด้อม ออฟ ไทยแลนด์/
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

act
/แอคท์/
พระราชบัญญัติ

enact
/เอ็นแน็คทึ/
ออกพระราชบัญญัติ

organic act
/ออร์แกนิค แอคท์/
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

Foreign Business Act, B.E. 2542 (1999)
/ฟอแรน บิสซิเนส แอคท์/
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

Financial Institution Business Act, B.E. 2551 (2008)
/ไฟแนนเชียล อินส์ทิทูชั่น บิสซิเนส แอคท์/
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551

bill
/บิลล์/
ร่างกฎหมาย

civil and commercial code
/ซีวิล แอน คอมเมอเชียล โค๊ด/
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

civil procedure code
/ซีวิล โปรซีดรูล์ โค๊ด/
ประมวลกฎหมายวิธีพิจจารณาความแพ่ง

revenue code
/เร๊เวนิว โค๊ด/
ประมวลรัษฎากร

land code
/แลนด์ โค๊ด/
ประมวลกฎหมายที่ดิน

emergency decree
/อีเมอเจนซี่ ดิครี/
พระราชกำหนด

royal decree
/รอยัล ดิครี/
พระราชกฤษฎีกา

NCPO announcement (National Council for Peace and Order)
/เอ็น ซี พี โอ อะเนาส์เม้นท์/
ประกาศ คสช. (คณะรักษาความสงบแห่งชาติ)

Declaration of The Revolutionary Council
/เด็คเคอเร๊ชั่น ออฟ เดอะ เรโวลู๊ชั่นนารี่ ค๊านซิล/
ประกาศของคณะปฏิวัติ

preamble
/พรี แอม เบิลล์/
คำปรารภของกฎหมาย หรือ อารัมภบท

book
/บุ๊ค/
บรรพ

title
/ไทเทิล/
ลักษณะ

chapter
/แชบเท่อ/
หมวด

part, division
/พาร์ท/ /ดิวิชั่น/
ส่วน

section /เซ็กชั่น/
article /อาร์ติเคิล/
มาตรา

subsection
/ซับเซ็กชั่น/
อนุมาตรา

paragraph
/พารากราฟ/
วรรค

clause
/คลอส์/
วรรค (ในกฎหมาย) ข้อสัญญา (ในสัญญา)

principle of freedom of contract
/พรินซิเพิล ออฟ ฟรีด้อม ออฟ คอนแทร็ค/
หลักเสรีภาพในการทำสัญญา

public order or good morals
/พลับบลิก ออร์เดอร์ ออร์ กู๊ด มอรอลส์/
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

agreement
/อะกรีเมนท์/
ข้อตกลง ความตกลง สัญญา

concession
/คอนเซ็ทชั่น/
สัมปทาน

covenant
/ค๊อฟเว็นเน้น/
สัญญา ข้อตกลง

arrangement
/อะเรนจ์เม้นท์/
ข้อตกลง ข้อกำหนด

deal
/ดีล/
ทำความตกลง ข้อตกลง

promise
/พรอมิส/
ให้สัญญา คำสัญญา คำมั่น ให้คำมั่น

commitment
/คอมมิทเม้นท์/
ข้อผูกมัด การผูกมัด พันธกรณี

treaty
/เทรียตี้/
สนธิสัญญา

pact
/แพ็กท์/
กติกาสัญญา สนธิสัญญา

pacta sunt servanda
/แพ็กต้า ซัน เซอแวนด้า/
สัญญาเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติตาม

protocol
/โพรโทคอลล์/
พิธีสาร

compact
/คัมแพ็กท์/
สัญญา

charter
/ชาร์เท่อ/
กฎบัตร

convention
/คอนเว็นชั่น/
อนุสัญญา ประเพณี

unilateral contract
/ยูนิลาเทอรอล คอนแทร๊คท์/
สัญญาซึ่งมีผลผูกพันฝ่ายเดียว

bilateral contract
/ไบลาเทอรอล คอนแทร๊คท์/
สัญญาสองฝ่าย สัญญาทวิภาคี

reciprocal contract
/รีซิบปริคอล คอนแทร๊คท์/
สัญญาต่างตอบแทน

written contract
/ริทเท่น คอนแทร๊คท์/
สัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษร

oral contract
/ออรัล คอนแทร๊คท์/
สัญญาด้วยวาจา

to enter into a contract
/ทู เอ็นเท่อ อินทู อะ คอนแทร๊คท์/
การเข้าทำสัญญา

to conclude a contract
/ทู คอนคลูด อะ คอนแทร๊คท์/
การเข้าทำสัญญา

to execute a contract
/ทู เอ็กซิคิวท์ อะ คอนแทร๊คท์/
การเข้าทำสัญญา

bona fide purchaser
/โบน่า ไฟเด เพอเชสเซอร์/
ผู้ซื้อ โดยสุจริต

mala fide (bad faith)
/มาลา ไฟเด/
โดยทุจริต

business organization
/บิสซิเนส ออร์แกไนเซชั่น/
องค์กรทางธุรกิจ

legal entity /ลีกัลป์ เอ็นทิที้/
juridical person /จูริดิคอล เพอซึน/
juristic person /จูริสติก เพอซึน/
นิติบุคคล

corporation (corp.)
/คอปอเร๊ชัน/
บริษัท

company (co.)
/คัมพานี/
บริษัท

memorandum of association
/เมมโมแรนดั่ม ออฟ เอสโซซิเอชั่น/
หนังสือบริคณห์สนธิ

articles of association /อาร์ทิเคิล ออฟ เอสโซซิเอชั่น/
by-laws (bylaws) /บาย ลอส์/
ข้อบังคับของบริษัท

company affidavit /คัมพานี อาฟเฟอเดวิท/
corporate affidavit /คอร์ อาฟเฟอเดวิท/
หนังสือรับรองของบริษัท

director
/ไดเร็คเทอร์/
กรรมการ

board of directors
/บอร์ด ออฟ ไดเร็คเทอร์/
คณะกรรมการ

board of directors’ meeting
/บอร์ด ออฟ ไดเร็คเตอส์ มีทติ้ง/
การประชุมคณะกรรมการ

minutes of the meeting
/มินนิทส์ ออฟ เดอะ มีททิ้งส์/
รายงานการประชุม

minutes of the board of directors’ meeting
/มินนิทส์ ออฟ เดอะ บอร์ด ออฟ ไดเร็คเตอส์ มีทติ้ง/
รายงานการประชุมคณะกรรมการ

resolution
/เรสโซลูชั่น/
มติที่ประชุม

authorized director
/ออโทไรซ์ ไดเร็คเตอร์/
กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน

good corporate governance
/กู๊ด คอร์ปอเรท กอฟเวินแนนซ์/
การกำกับดูแลกิจการที่ดี

conflict of interest
/คอนฟลิกท์ ออฟ อินเทอแรสท์/
การขัดกันของผลประโยชน์

share /แชร์/
stock /สะต็อก/
หุ้น

ordinary share
/ออดินารี แชร์/
หุ้นสามัญ

preference share
/เพรพเฟอร์เรนส์ แชร์/
หุ้นบุริมสิทธิ

shareholder /แชร์โฮลเดอร์/
stockholder /สต๊อกค์โฮลเดอร์/
ผู้ถือหุ้น

share certificate
/แชร์ เซอร์ติฟิเคท/
ใบหุ้น

dividend
/ดิวิเด็นด์/
เงินปันผล

sale and purchase contract
/เซล แอน เพอเชส คอนแทร๊ค/
sale contract /เซล คอนแทร๊ค/
contract of sale /คอนแทร๊ค ออฟ เซล/
สัญญาซื้อขาย

contract to sell and to purchase
/คอนแทร๊ค ทู เซล แอนด์ ทู เพอเชสส์/
สัญญาจะซื้อ จะขาย

buyer /บายเออร์/
purchaser /เพอเชสเซอร์/
ผู้ซื้อ

seller /เซลเลอร์/
dealer /ดีเลอร์/
vendor /เวนเดอร์/
ผู้ขาย

sale of goods
/เซล ออฟ กู๊ดส์/
การขายสินค้า

sale with right of redemption
/เซล วิท ไรท์ ออฟ รีเด็มชั่น/
การขายฝาก

sale by auction
/เซล บาย อ๊อกชั่น/
การขายทอดตลาด

sale by description
/เซล บาย เดสคริปชั่น/
การขายตามคำพรรณนา

sale by sample
/เซล บาย แซมเปิลล์/
การขายตามตัวอย่าง

sale on approval
/เซล ออน แอบพรูฟวัล/
การขายเผื่อชอบ

lease contract /ลีส คอนแทร๊ค/
contract of hire /คอนแทร๊ค ออฟ ไฮเออร์/
สัญญาเช่า

lessor /เลสซอร์/
landlord /แลนด์ลอร์ด/
letter /เล็ทเทอร์/
renter /เร็นเทอร์/
ผู้ให้เช่า

lessee /เลสซี/
hirer /ไฮเรอร์/
tenant /เทนเน่นท์/
ผู้เช่า

rent /เร็นท์/
rental /เร็นทัล/
ค่าเช่า

hire of property
/ไฮเออร์ ออฟ พร๊อพเปอร์ตี้/
เช่าทรัพย์

hire-purchase
/ไฮเออร์ เพอเชส/
เช่าซื้อ

hire of service
/ไฮเออร์ ออฟ เซอวิส/
จ้างแรงงาน

hire of work
/ไฮเออร์ ออฟ เวอร์ค/
จ้างทำของ

loan contract
/โลน คอนแทร๊ค/
สัญญากู้ยืม

lender
/เล็นเดอร์/
ผู้ให้กู้

borrower
/บอโรเวอร์/
ผู้กู้

to lend
/ทู เลนด์/
ให้ยืม ให้กู้

to borrow
/ทู บอโรว์/
ขอยืม

bill
/บิลล์/
ตั๋วเงิน

drawer
/ดรอ เออร์/
ผู้สั่งจ่าย ผู้ออกตั๋ว

payee
/เพย์ ยี่/
ผู้รับเงิน ผู้รับประโยชน์ตามตั๋ว

bearer
/แบร์ เรอร์/
ผู้ถือ

bill of exchange (BOE, B/E)
/บิล ออฟ เอ๊กเช๊นจ์/
ตั๋วแลกเงิน

promissory note (P-NOTE, P NOTE, P/N)
/โพรมิสซอรี่ โน๊ต/
ตั๋วสัญญาใช้เงิน

cheque (check)
/เช็ค/
เช็ค

bearer cheque
/แบร์ เรอร์ เช็ค/
เช็คผู้ถือ

draft
/ดร๊าฟ/
ยกร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมาย

letter of intent (LOI)
/เล็ทเทอร์ ออฟ อินเทนท์/
หนังสือแสดงเจตจำนง หนังสือแสดงเจตนา

letter of consent
/เล็ทเทอร์ ออฟ คอนเซ็นท์/
หนังสือให้ความยินยอม

memorandum of understanding (MOU)
/เมมโมแรนดั้ม ออฟ อันเดอร์สแตนดิ้ง/
บันทึกความเข้าใจ

non-disclosure agreement (NDA)
/นอน ดิสโคลเจอร์ อกรีเมนท์/
สัญญาการไม่เปิดเผยข้อมูล สัญญาไม่เปิดเผยความลับ

confidentiality agreement
/คอนฟิเด็นเชียลอัลลิตี้ อะกรีเม้นท์/
สัญญาการเก็บรักษาความลับ

power of attorney (POA)
/พาวเวอร์ ออฟ แอทโทนี่ย์/
หนังสือมอบอำนาจ

principal
/พรินท์ซิปอล/
ตัวการ

agent
/เอเจนท์/
ตัวแทน

attorney-in-fact
/แอททอนีย์ อิน แฟกท์/
ผู้รับมอบอำนาจ

proxy agreement
/พร็อกซี่ อะกรีเมนท์/
หนังสือมอบฉันทะ

terms and conditions
/เทิมส์ แอนด์ คอนดิชั่นส์ /
ข้อกำหนดในสัญญา

clause
/คลอส์/
ข้อสัญญา

definition
/เดฟฟิเนชั่น/
นิยามศัพท์ คำจำกัดความ

damage
/ดาเมจจ์/
ความเสียหาย

damages
/ดาเมจเจส์/
ค่าเสียหาย

event of default
/อีเวนท์ ออฟ ดีฟัลท์/
เหตุผิดนัด

dispute resolution
/ดิสพิ้วท์ เรสลูชั่น/
การระงับข้อพิพาท

arbitration
/อาร์บริเทชั่น/
การอนุญาโตตุลาการ

arbitrator
/อาร์บริเทเทอร์/
อนุญาโตตุลาการ

Photo by Philipp Birmes on Pexels.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s