ทายาทโดยธรรม หกลำดับ (5) ปู่ ย่า ตา ยาย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1629 ทายาทโดยธรรมมีหกลำดับเท่านั้น และภายใต้บังคับแห่งมาตรา 1630 วรรค 2 แต่ละลำดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลังดังต่อไปนี้ คือ
(1) ผู้สืบสันดาน
(2) บิดามารดา
(3) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
(4) พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
(5) ปู่ ย่า ตา ยาย
(6) ลุง ป้า น้า อา
คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นก็เป็นทายาทโดยธรรม ภายใต้บังคับของบทบัญญัติพิเศษแห่งมาตรา 1635

ปู่ ย่า ตา ยาย

ปู่ ย่า ตา ยาย หมายถึงบุพการี โดยตรงขึ้นไปเท่านั้น คือ บิดา มารดา ของ บิดา หรือ มารดาเท่านั้น แต่ไม่ได้หมายรวมถึง พี่น้องร่วมบิดามารดาของ ปู่ย่าตายาย

Photo by Magda Ehlers on Pexels.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s