การยืมเงินผ่าน Chat สามารถใช้เป็นหลักฐานฟ้องคดีได้แล้ว

การยืมเงินผ่าน Chat สามารถใช้เป็นหลักฐานฟ้องคดีได้แล้ว

ศาลรับฟังข้อความ Chat ที่สนทนาถึงการกู้ยืมเงินกัน เป็นหลักฐานสามรถใช้ฟ้องร้องดำเนินคดีในศาลได้

ต้องมีหลักฐานดังนี้

  1. Chat – ข้อความที่สนทนากันว่าขอยืมเงินจำนวนเท่าไหร่ จะคืนให้เมื่อไหร่
  2. Account – หมายเลขบัญชีธนาคารของคนที่มาขอยืมเงิน
  3. Slip – หลักฐานว่าเราได้โอนเงินให้ผู้ยืมเงินครบถ้วนแล้ว

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับการยืมเงินกันเกิน 2,000 บาท ต้องทำหนังสือเป็นหลักฐานและลงลายมือชื่อ จึงจะสามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้

และ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 กล่าวถึง “ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ คือ อักษร อักขระ ตัวเลข เสียงหรือสัญลักษณ์อื่น ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น”​

คำพิพากษาฎีกาที่ 8089/2556 เจ้าหนี้สามารถใช้การสนทนาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เป็นหลักฐานการกู้ยืมเงิน หรือฟ้องคดีได้ โดยให้ถือว่าข้อความดังกล่าวเป็นหนังสือและหลักฐานการกู้ยืมเงิน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s