พินัยกรรม

พินัยกรรม #ทนายอภิวัฒน์

ครอบครัวคือสิ่งที่เรารักที่สุด การปกป้อง รักษาคนที่เรารักจึงเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ทุกคน พินัยกรรมเป็นเอกสารทางกฏหมาย เป็นการแสดงเจตนาเผื่อเสียชีวิตว่าจะให้จัดการมรดกของท่านอย่างไร

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1620 ถ้าผู้ใดตายโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้หรือทำพินัยกรรมไว้แต่ไม่มีผลบังคับได้ ให้ปันทรัพย์มรดกทั้งหมดแก่ทายาทโดยธรรมของผู้ตายนั้นตามกฎหมาย
ถ้าผู้ใดตายโดยได้ทำพินัยกรรมไว้ แต่พินัยกรรมนั้นจำหน่ายทรัพย์หรือมีผลบังคับได้แต่เพียงบางส่วนแห่งทรัพย์มรดก ให้ปันส่วนที่มิได้จำหน่ายโดยพินัยกรรม หรือส่วนที่พินัยกรรมไม่มีผลบังคับให้แก่ทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย

ทนายอภิวัฒน์ ให้คำปรึกษา และร่างพินัยกรรม ติดต่อ Tel: 081-8789145 Email: bualoi.law@hotmail.com Line ID: ajmooh

ทนายเชียงใหม่ #ผู้จัดการมรดก #ร่างพินัยกรรม
Photo by Pixabay on Pexels.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s