จดทะเบียนรับรองบุตร การฟ้องคดีรับเด็กเป็นบุตร

จดทะเบียนรับรองบุตร การฟ้องคดีรับเด็กเป็นบุตร #ทนายอภิวัฒน์

บุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่มิได้จดทะเบียนสมรสกัน สิทธิในตัวลูกจะเป็นของแม่แต่คนเดียว พ่อจึงต้องจดทะเบียนรับรองบุตร

การจดทะเบียนรับรองบุตรนั้นหาก มารดาและบุตรให้ความยินยอมแล้ว บิดาสามารถจดทะเบียนรับรองบุตรที่ สำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอ

แต่ถ้าเด็กอายุน้อยจนไม่สามารถให้ความยินยอมได้ ต้องร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตามกฏหมาย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1548 บิดาจะจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของเด็กและมารดาเด็ก


ในกรณีที่เด็กและมารดาเด็กไม่ได้มาให้ความยินยอมต่อหน้านายทะเบียนให้นายทะเบียนแจ้งการขอจดทะเบียนของบิดาไปยังเด็กและมารดาเด็ก ถ้าเด็กหรือมารดาเด็กไม่คัดค้านหรือไม่ให้ความยินยอมภายในหกสิบวันนับแต่การแจ้งนั้นถึงเด็กหรือมารดาเด็ก ให้สันนิษฐานว่าเด็กหรือมารดาเด็กไม่ให้ความยินยอม ถ้าเด็กหรือมารดาเด็กอยู่นอกประเทศไทยให้ขยายเวลานั้นเป็นหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
ในกรณีที่เด็กหรือมารดาเด็กคัดค้านว่าผู้ขอจดทะเบียนไม่ใช่บิดา หรือไม่ให้ความยินยอม หรือไม่อาจให้ความยินยอมได้ การจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรต้องมีคำพิพากษาของศาล


เมื่อศาลได้พิพากษาให้บิดาจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรได้ และบิดาได้นำคำพิพากษาไปขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน ให้นายทะเบียนดำเนินการจดทะเบียนให้

ทนายอภิวัฒน์ ให้คำปรึกษา และจดทะเบียนรับรองบุตร ติดต่อ Tel: 081-8789145 Email: bualoi.law@hotmail.com Line ID: ajmooh

ทนายเชียงใหม่ #รับรองบุตร #จดทะเบียนรับรองบุตร
Photo by VisionPic .net on Pexels.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s