ขอตั้งผู้จัดการมรดก

ขอตั้งผู้จัดการมรดก #ทนายอภิวัฒน์
เมื่อเจ้ามรดกเสียชีวิต และไม่มีพินัยกรรม การทำธุรกรรมจึงมีเหตุขัดข้องไม่สามารถ โอนทรัพย์สินให้แก่ทายาทได้ จึงจำเป็นที่จะต้องใช้สิทธิทางศาลในการร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1711 ผู้จัดการมรดกนั้นรวมตลอดทั้งบุคคลที่ตั้งขึ้นโดยพินัยกรรมหรือโดยคำสั่งศาล

มาตรา 1713 ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการจะร้องต่อศาลขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกก็ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) เมื่อเจ้ามรดกตาย ทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรมได้สูญหายไป หรืออยู่นอกราชอาณาเขต หรือเป็นผู้เยาว์
(2) เมื่อผู้จัดการมรดกหรือทายาทไม่สามารถ หรือไม่เต็มใจที่จะจัดการ หรือมีเหตุขัดข้องในการจัดการ หรือในการแบ่งปันมรดก
(3) เมื่อข้อกำหนดพินัยกรรมซึ่งตั้งผู้จัดการมรดกไว้ไม่มีผลบังคับได้ด้วยประการใด ๆ
การตั้งผู้จัดการมรดกนั้น ถ้ามีข้อกำหนดพินัยกรรมก็ให้ศาลตั้งตามข้อกำหนดพินัยกรรม และถ้าไม่มีข้อกำหนดพินัยกรรม ก็ให้ศาลตั้งเพื่อประโยชน์แก่กองมรดกตามพฤติการณ์และโดยคำนึงถึงเจตนาของเจ้ามรดก แล้วแต่ศาลจะเห็นสมควร

ทนายอภิวัฒน์ ให้คำปรึกษา และยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก ติดต่อ Tel: 081-8789145 Email: bualoi.law@hotmail.com Line ID: ajmooh

ทนายเชียงใหม่ #ผู้จัดการมรดก
Photo by Mister Mister on Pexels.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s