ลิงค์ที่มีประโยชน์

Photo by Lukas on Pexels.com

ทนายความ

ระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม – Case Information Online Service (CIOS)
https://cios.coj.go.th/

ระบบติดตามข้อมูลคดี

https://cios.coj.go.th/tracking/index.php

คำนวณค่าธรรมเนียมศาล
https://fees.coj.go.th/courtfees

แหล่งค้นหาข้อมูลนิติบุคคล และประเภทธุรกิจในประเทศไทย
https://datawarehouse.dbd.go.th/login/th

DBD กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
https://www.dbd.go.th/index.php

ค้นหารูปแปลงที่ดิน
http://dolwms.dol.go.th/tvwebp/

อัตราค่านำหมาย
http://exp.coj.go.th/sentnotice/

เขตอำนาจศาลทั่วประเทศ
https://pubdata.coj.go.th/jurisdiction/

ระบบสืบค้นคำพิพากษา คำสั่งคำร้องและคำวินิจฉัยศาลฎีกา
https://deka.supremecourt.or.th/


หน่วยงานต่างๆ

สภาทนายความ
https://www.lawyerscouncil.or.th/2019/

เนติบัณฑิตยสภา
http://www.thethaibar.or.th/thaibarweb/index.php/th/

ศาลจังหวัดเชียงใหม่
https://cmic.coj.go.th/th/page/item/index/id/1

ศาลแขวงเชียงใหม่
https://cmimc.coj.go.th/

ศาลจังหวัดฝาง
https://fngc.coj.go.th/

ศาลจังหวัดฮอด
https://hodc.coj.go.th/

ศาลแขวงเชียงดาว
http://cdmc.coj.go.th/th/page/item/index/id/1

ศาลแรงงานภาค 5
https://lbcmic.coj.go.th/th/page/item/index/id/1

ศาลปกครองเชียงใหม่
http://www.admincourt.go.th/admincourt/cmi/#!

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5
https://cccm5.coj.go.th/th/page/item/index/id/140

สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่
http://www.cm.ago.go.th/