บริการของเรา

ว่าความ

ให้คำปรึกษากฎหมาย ว่าความในคดีแพ่ง และ คดีอาญา ประกันตัว ทำคดีความต่างๆ

จดทะเบียน

จดทะเบียนจัดตั้ง ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด รับรองเอกสาร บอจ.1 แก้ไขข้อบังคับต่างๆ

ล่ามในศาล

Court interpretor ล่ามในศาล ล่ามในกระบวนการสอบสวน ล่ามในการไกล่เกลี่ยประณีประนอมข้อพิพาท

รับรองเอกสาร

Notary service ให้คำรับรองเอกสาร Affidavit