กฎหมายแรงงานสำหรับผู้ประกอบการ (online)

ตอนที่ 0 คุยกันสบายๆ ก่อนเริ่มสัมมนา กับทนายอภิวัฒน์


ตอนที่ 1 กฎหมายคุ้มครองแรงงาน คำนิยาม และ บททั่วไป


ตอนที่ 2 กฎหมายคุ้มครองแรงงาน การใช้แรงงานทั่วไป


ตอนที่ 3 กฎหมายคุ้มครองแรงงาน การใช้แรงงานหญิง แรงงานเด็ก


ตอนที่ 4 กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ค่าจ้าง


ตอนที่ 5 กฎหมายคุ้มครองแรงงาน การหักค่าจ้าง หลัก No work, no pay


ตอนที่ 6 กฎหมายคุ้มครองแรงงาน สวัสดิการ


ตอนที่ 7 กฎหมายคุ้มครองแรงงาน เอกสารเกี่ยวกับการจ้าง


ตอนที่ 8 กฎหมายคุ้มครองแรงงานการพักงาน การยื่นคำร้อง และ บทกำหนดโทษ


ตอนที่ 9 สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า หรือ ค่าตกใจ


ตอนที่ 10 ค่าชดเชย หรือ ค่าตกงาน Part 1. การจ่ายค่าชดเชย


ตอนที่ 11 ค่าชดเชย หรือ ค่าตกงาน Part 2.กรณีทุจริตต่อหน้าที่ หรือ กระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง


ตอนที่ 12 ค่าชดเชย หรือ ค่าตกงาน Part 3. กรณีกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างนายจ้าง


ตอนที่ 13 ค่าชดเชย หรือ ค่าตกงาน Part 4. กรณีจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย


ตอนที่ 14 ค่าชดเชย หรือ ค่าตกงาน Part 5.กรณีประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง


ตอนที่ 15 ค่าชดเชย หรือ ค่าตกงาน Part 6.กรณีฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือระเบียบหรือคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และ นายจ้างและตักเตือนเป็นหนังสือร้ายแรง


ตอนที่ 16 ค่าชดเชย หรือ ค่าตกงาน Part 7.กรณีฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบหรือคำสั่งที่ถือว่าเป็นกรณีที่ร้ายแรง


ตอนที่ 17 ค่าชดเชย หรือ ค่าตกงาน Part 8.กรณีฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบหรือคำสั่งที่ถือว่าเป็นกรณีที่ไม่ร้ายแรง


ตอนที่ 18 ค่าชดเชย หรือ ค่าตกงาน Part 9.กรณีทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 3 วันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร


ตอนที่ 19 ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม หรือ ค่าเสียหาย


ตอนที่ 20 กฎหมายว่าด้วยสัญญาจ้างแรงงาน


ตอนที่ 21 การกำหนดวินัย


ตอนที่ 22 การกำหนดวินัย ต่อ


ตอนที่ 23 โทษทางวินัย


ตอนที่ 24 โทษทางวินัย Part 1. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ตอนที่ 25 โทษทางวินัย Part 2. ข้อความในหนังสือเตือน


ตอนที่ 26 โทษทางวินัย Part 3. ข้อความที่เป็นหนังสือเตือน


ตอนที่ 27 โทษทางวินัย Part 4. ข้อความที่ไม่เป็นหนังสือเตือน


ตอนที่ 28 โทษทางวินัย Part 5. เรื่องที่จะเตือน


ตอนที่ 29 โทษทางวินัย Part 6. วิธีการให้ลูกจ้างทราบ หนังสือเตือน


ตอนที่ 30 โทษทางวินัย Part 7.การเลิกจ้างลูกจ้างที่ถูกตักเตือน


ตอนที่ 31 การลาป่วย


ตอนที่ 32 การลาออก

Photo by Anamul Rezwan on Pexels.com