แบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร Notary Certificate Form

1.แบบการรับรองลายมือชื่อ (Signature Witnessing)

แบบการรับรองลายมือชื่อภาษาไทย แบบที่ 1 (แบบ 1.1.1)

แบบการรับรองลายมือชื่อภาษาไทย แบบที่ 2 (แบบ 1.1.2)

แบบการรับรองลายมือชื่อภาษาอังกฤษ แบบที่ 1 (แบบ 1.2.1)

แบบการรับรองลายมือชื่อภาษาอังกฤษ แบบที่ 2 (แบบ 1.2.2)


2.แบบการยืนยันการรับรู้ (Acknowledgement)

แบบการยืนยันการรับรู้ภาษาไทย แบบที่ 1 (แบบ 2.1.1)

แบบการยืนยันการรับรู้ภาษาไทย แบบที่ 2 (แบบ 2.1.2)

แบบการยืนยันการรับรู้ภาษาอังกฤษ แบบที่ 1 (แบบ 2.2.1)

แบบการยืนยันการรับรู้ภาษาอังกฤษ แบบที่ 2 (แบบ 2.2.2)


3.แบบการรับรองการแปล (Notarized Translation)

แบบการรับรองการแปลภาษาไทย แบบที่ 1 (แบบ 3.1.1)

แบบการรับรองการแปลภาษาไทย แบบที่ 2 (แบบ 3.1.2)

แบบการรับรองการแปลภาษาอังกฤษ แบบที่ 1 (แบบ 3.2.1)

แบบการรับรองการแปลภาษาอังกฤษ แบบที่ 2 (แบบ 3.2.2)


4.แบบการรับรองความถูกต้องตรงกันของเอกสาร (Notarized Copy)

แบบการรับรองความถูกต้องตรงกันของเอกสารภาษาไทย แบบที่ 1 (แบบ 4.1.1)

แบบการรับรองความถูกต้องตรงกันของเอกสารภาษาไทย แบบที่ 2 (แบบ 4.1.2)

แบบการรับรองความถูกต้องตรงกันของเอกสารภาษาอังกฤษ แบบที่ 1 (แบบ 4.2.1)

แบบการรับรองความถูกต้องตรงกันของเอกสารภาษาอังกฤษ แบบที่ 2 (แบบ 4.2.2)


5.แบบการรับรองการยืนยันตามหนังสือถ้อยแถลง (Notarized Affidavit)

แบบการรับรองการยืนยันตามหนังสือถ้อยแถลงภาษาไทย แบบที่ 1 (แบบ 5.1.1)

แบบการรับรองการยืนยันตามหนังสือถ้อยแถลงภาษาไทย แบบที่ 2 (แบบ 5.1.2)

แบบการรับรองการยืนยันตามหนังสือถ้อยแถลงภาษาอังกฤษ แบบที่ 1 (แบบ 5.2.1)

แบบการรับรองการยืนยันตามหนังสือถ้อยแถลงภาษาอังกฤษ แบบที่ 2 (แบบ 5.2.2)


6.แบบการรับรองสถานะนิติบุคคล

แบบการรับรองสถานะนิติบุคคลภาษาไทย แบบที่ 1 (แบบ 6.1.1)

แบบการรับรองสถานะนิติบุคคลภาษาไทย แบบที่ 2 (แบบ 6.1.2)

แบบการรับรองสถานะนิติบุคคลภาษาอังกฤษแบบที่ 1 (แบบ 6.2.1)

แบบการรับรองสถานะนิติบุคคลภาษาอังกฤษแบบที่ 2 (แบบ 6.2.2)