กฎหมายแรงงานสำหรับผู้ประกอบการ (สัมมนาที่เชียงใหม่)

สัมมนากฎหมายแรงงานสำหรับผู้ประกอบการ

เสริมความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน เรียนรู้การจัดการตามกฎหมายแรงงาน บริหารงานบุคคลตามวิธีที่กฎหมายกำหนด สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ และ รับคำปรึกษาด้านกฎหมายแรงงาน


โดย ทนายอภิวัฒน์ บัวลอย ทนายด้านกฎหมายแรงงาน และ กฎหมายธุรกิจ

เกี่ยวกับการสัมมนา
การสัมมนา 4 ชั่วโมง เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน โดยเน้นการจัดการงานบุคคลให้ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และ วิธีการจัดการเกี่ยวกับ ข้อบังคับการทำงาน สัญญาจ้าง วินัยการทำงาน การลาป่วย การมาสาย การทำโอที การทำผิดข้อบังคับการทำงาน การให้ออกจากงาน การจ่ายค่าชดเชย และ การจัดการข้อพิพาทกับเจ้าพนักงานตรวจแรงงาน และ รับไฟล์เอกสารต่างๆ ที่ต้องใช้ในการบริหารงานบุคคล


จะเข้าร่วมสัมมนาได้อย่างไร
แบบออนไลน์ สัมมนาสด ผ่านโปรแกรม Zoom โดย จัดการสัมมนาเฉพาะกลุ่มออนไลน์ ไม่ปนกับการสอนแบบเผเชิญหน้า รับผู้เข้าร่วมไม่เกินครั้งละ 10 ท่าน เพื่อสามารถให้ความรู้ได้ทั่วถึง


แบบผเชิญหน้า สัมมนาสด รับไม่เกินครั้งละ 10 ท่านเพื่อสามารถให้ความรู้ได้ทั่วถึง


เนื้อหา
• กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
• การจัดการงานบุคคลให้ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และ
• วิธีการจัดการเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน
• ข้อบังคับการทำงาน
• สัญญาจ้างแรงงาน
• วินัยการทำงาน
• การลาป่วย
• การมาสาย
• การทำโอที
• การทำผิดข้อบังคับการทำงาน
• การให้ออกจากงาน
• การจ่ายค่าชดเชย
• การจัดการข้อพิพาทกับเจ้าพนักงานตรวจแรงงาน


วิทยากร
ทนายอภิวัฒน์ บัวลอย ทนายด้านกฎหมายแรงงาน และ กฎหมายธุรกิจ


ค่าใช้จ่าย
แบบออนไลน์ 1,000 บาท ต่อคน
แบบเผเชิญหน้า 2,000 บาท ต่อคน


ใบประกาศนียบัตร
ผู้ที่เข้าร่วมการสัมมนาครบ ร้อยละ 80 ของการสัมมนา จะได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม


กลุ่มของผู้เข้าร่วมสัมมนา

ผู้ประกอบการรายใหม่ เจ้าของกิจการ ผู้จัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ นักศึกษา และ ประชาชนผู้ที่สนใจทั่วไป


ติดต่อเรา
โทร LINE 081-878 9145 ทนายอภิวัฒน์