ดาวน์โหลด

กฏหมายคุ้มครองแรงงาน อัพเดทล่าสุด


PowerPoint การสัมมนา


เอกสารประกอบการอบรม กฎหมายแรงงาน

ทะเบียนลูกจ้าง


ใบสำคัญแสดงการทำงาน


ตัวอย่างใบเตือน


ระเบียบบริษัทว่าด้วยการลาป่วย


ระเบียบบริษัทว่าด้วยการลาออก


จดหมายแจ้งให้มาสะสางงานก่อนลาออก