ตอนที่ 15 ค่าชดเชย หรือ ค่าตกงาน Part 6.กรณีฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือระเบียบหรือคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และ นายจ้างและตักเตือนเป็นหนังสือร้ายแรง