คู่มือเจ้าหนี้ บทที่ 4 การฟ้องคดีต่อศาล

คู่มือเจ้าหนี้ บทที่ 4 การฟ้องคดีต่อศาล เมื่อไม่สามารถทวงถามกันได้ ก็จำเป็นต้องใช้สิทธิทางศาล บทนี้ผมจะมาเรียบเรียงให้เจ้าหนี้ทราบว่าจะต้องจัดการอย่างไร มีกระบวนการทางศาลอย่างไรแน่นอนว่าจะต้องติดต่อทนายความเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีครับ หลายท่านอาจจะทราบว่ากู้ยืมเงินเป็นคดีแพ่ง แต่บางกรณีก็สามารถฟ้องเป็นคดีอาญาได้ ค่าทนายความส่วนใหญ่ทนายจะคิดค่าทนายจาก ทุนทรัพย์ที่จะฟ้องร้องค่าทนายนี่แล้วแต่ทนายแต่ละคนจะคิดค่าวิชาชีพกันเลยครับ แต่บางสำนักงานจะคิดค่าทนายคดีแพ่งที่ ร้อยละห้า ถึงร้อยละสิบของทุนทรัพย์ ส่วนคดีอาญานี่จะขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแต่ละคดีผมมานั่งคิดว่า การที่เจ้าหนี้จะดำเนินคดีเอง โดยไม่ต้องจ้างทนายนั้น ที่จริงค่อนข้างลำบาก เพราะการร่างคำฟ้องอย่างไรให้ไม่เป็นฟ้องเคลือบคลุม หรือ การถามพยาน การถามค้านในกระบวนการพิจารณาคดี ไหนจะกระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อน แม้แต่นักศึกษานิติศาลตร์ ที่ยังไม่ได้ใบอนุญาตทนายความยัง หนักใจเวลาจะร่างคำฟ้อง หรือขึ้นศาล คิดดูนะครับปีหนึ่งมีคนสอบใบอนุญาตทนายความ เป็นหมื่นยังผ่านไม่ถึงครึ่ง ดังนั้นท่านเจ้าหนี้ควรจะมีทนายความ ที่ท่านไว้ใจได้ และราคาอยู่ในงบประมาณของท่าน ก่อนที่จะฟ้องคดีแพ่งหรืออาญานั้น ผมมีหลักสังเกตง่ายๆ แบบนี้ครับ o ถ้าลูกหนี้มีเจตนาจะไม่จ่ายตั้งแต่ต้น ถือว่าเป็นคดีอาญาฐานฉ้อโกงo ถ้าลูกหนี้มีเจตนาจ่ายจริง ไม่ได้บอกกล่าวความเท็จตั้งแต่ต้น แต่เพียงว่าภายหลังไม่สามารถชำระได้ เป็นเพียงผิดสัยาทางแพ่งo ความผิดฐานฉ้อโกงนั้น เป็นความผิดอันยอมความได้ ซึ่งความผิดอันยอมความได้นั้น ผู้เสียหายต้องร้องทุกข์หรือฟ้องร้องเสียภายใน สามเดือน นับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด ซึ่งวันที่รู้เรื่องความผิดนั้นก็คือ วันที่ท่านทราบว่าลูกหนี้ของท่านมีเจตนาที่จะไม่คืนเงินให้แก่ท่านตั้งแต่แรกแล้วนั่นเองo ดังนั้นหากท่านมิได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนหรือฟ้องร้องคดีดังกล่าวเสียภายในสามเดือน คดีก็เป็นอันขาดอายุความ หาอาจจะดำเนินคดีแก่ผู้ต้องหาได้ไม่ คดีแพ่งก่อนพบทนายให้เตรียมเอกสารไปให้พร้อม… Read More คู่มือเจ้าหนี้ บทที่ 4 การฟ้องคดีต่อศาล

ขั้นตอนการยึดทรัพย์บังคับคดี

ขั้นตอนการยึดทรัพย์บังคับคดี เมื่อศาลมีคำพิพากษาและได้ส่งคำบังคับให้แก่จำเลยแล้ว จำเลยไม่ปฏิบัติตามคำบังคับ โจทก์จะต้องดำเนินการออกหมายบังคับคดีเพื่อยึดทรัพย์สินของจำเลย โดยเมื่อหมายบังคับคดีถูกส่งไปยังกรมบังคับคดี โจทก์มีหน้าที่จะต้องไปตั้งเรื่องต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดีแบ่งเป็น การยึดและการอายัด การยึด ได้แก่ ยึดที่ดิน, บ้าน, อาคาร, รถยนต์, หุ้น, สังหาริมทรัพย์ เป็นต้น – การอายัด ได้แก่ อายัดเงินฝากธนาคาร, เงินเดือน (กรณีเอกชน, รัฐวิสาหกิจ) สิทธิเรียกร้องจากบุคคลภายนอก หลักฐานที่ต้องยื่นต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีในการตั้งเรื่อง 1. หนังสือมอบอำนาจยึดทรัพย์ (ใช้แบบฟอร์มของกรมบังคับคดี) 2. บัตรประชาชน, หนังสือรับรองบริษัทของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณี โจทก์เป็นบริษัท) 3. หลักฐานแสดงสถานะของจำเลย, หนังสือรับรองบริษัท, หนังสือทะเบียนราษฎร 4. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ของจำเลย เช่น โฉนดที่ดิน, สัญญาซื้อขาย, สัญญาจำนอง, หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด, ทะเบียนบ้าน, คู่มือการจดทะเบียนรถยนต์, ใบหุ้น และอื่น ๆ 5. กรณีอายัดเงินฝากธนาคาร เช่น เลขบัญชีธนาคาร, ประเภทบัญชี,… Read More ขั้นตอนการยึดทรัพย์บังคับคดี

สัญญาประณีประณอมยอมความ (นอกศาล)

ตัวอย่าง สัญญาประณีประณอมยอมความ ทําที่ ……………………………………….. สัญญาฉบับนี้ทําขึ้นเมื่อ วันที่……………………………. ระหว่าง นาย/นาง/นางสาว………………… ……………………………………..อายุ…………… ปี อยู่บ้านเลขที่……………………………………………. …………………………………หมายเลขประจําตัวประชาชน………………………………………………….. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะ เรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ฝ่ายหนึ่ง กับ นาย/นาง/นางสาว………………………………………………………..อายุ…………… ปี อยู่บ้านเลขที่…………………………………………….………………………………… หมายเลขประจําตัวประชาชน………………………………………………….. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะจะเรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทําสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี ้ข้อ 1. ผู้ให้สัญญายอมรับว่า ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….. ข้อ 2. ผู้ให้สัญญาตกลงชดใช้ค่าเสียหายจากการทํา ละเมิด ตามข้อ 1. ให้แก่ผู้รับสัญญาเป็นเงิน จํานวน ………………………………………….บาท (………………………………… บาทถ้วน) ภายในวันที่ ……………………………………………………….. ข้อ 3. ผู้รับสัญญาตกลงยอมรับค่าเสียหายตามข้อ 2.และผู้รับสัญญาไม่ติดใจเอาความ และ ไม่ติดใจเรียกร้องค่าเสียหายอื่น ๆ จากผู้ให้สัญญาอีก สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความทั้งหมดแล้วยืนยัน ว่าถูกต้องตามเจตนา เพื่อเป็นหลักฐานคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน… Read More สัญญาประณีประณอมยอมความ (นอกศาล)

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ของการฝากขัง หรือ การฟ้อง คดีอาญา

ได้มีโอกาสไปประกันตัว ผู้ต้องหา และ จำเลย ที่ศาลหลายๆ ที่ ทำให้สังเกตว่า ในอาคารศาลที่สร้างขึ้น ในช่วงหลังๆ มีการออกแบบ โดยคำนึงถึง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และ ไม่ซ้ำเติมผู้กระทำผิดมากไป ขออธิบายว่าการฝากขัง หรือ การฟ้อง คดีอาญาต้องมีตัว ของผู้ต้องหาหรือจำเลย มาศาลด้วย บริเวณชั้นล่างของอาคารศาลจะเป็นห้องขัง เป็นห้องกว้างๆ ที่ประตูทางเข้า และ ผนังบางส่วน จะเป็นลูกกรงเหล็ก เส้นใหญ่ๆ อย่างที่บอกว่ามุ้งสายบัว การเอาตัวของผู้ต้องหาหรือจำเลย เข้าห้องขังนั้นอาจจะดูว่าดีแล้ว สาสมกับที่กระทำผิดแต่ บางครั้ง ไม่ใช่ความผิดร้ายแรง แต่ต้องนั่งปะปนกับ ผู้ต้องขังจากเรีอนจำ มันทำให้ประสบการณ์นั้น มากเกินกว่าที่ต้องได้รับหรือไม่ ผู้พิพากษาจะสอบคำให้การ ผ่าน จอภาพ จากห้องทำงานชั้นบน มาห้องขังชั้นล่างที่ลำบากกว่านั้นคือ ญาติ กับทนายความ ที่ลำบากในการติดต่อ กับ ผู้ต้องหา หรือ จำเลยอาคารศาลสมัยใหม่ ออกแบบมาดี ญาติสามารถ เห็นหน้า ตา ของผู้ต้องหา หรือ… Read More ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ของการฝากขัง หรือ การฟ้อง คดีอาญา

สังคมที่เราอยู่ดีขึ้นเพราะคืนคนดีให้สังคม

กระบวนการยุติธรรม ที่เน้นการลงโทษ การขังคุก นั่นดีกับสังคมจริงหรือ การที่จำเลยที่มีโทษไม่ร้ายแรง แต่ต้องขังคุกร่วมกับนักโทษ เรือนจำกลายเป็น โรงเรียนสอนอาชญากรรม กระบวนการยุติธรรม แบบปัจจุบัน จะมีผลดีต่อสังคมจริงหรือ จำเลยร้อยคน เข้าห้องสอบคำให้การ ให้การสารภาพไป 80 คน ผู้พิพากษาเวร อาจจะมีคำพิพากษาวันนั้นเลย คนให้การปฏิเสธ เข้าสู่กระบวนการคุ้มครองสิทธิ มีการสืบเสาะและพินิจ เหลือให้สืบพยาน ไม่กี่คน ก็ดีในเชิงที่คดีเสร็จไปหลายคดี แต่กระบวนการนี้ จะยั่งยืนไหม เพราะสังคมที่เราอยู่ดีขึ้นเพราะคืนคนดีให้สังคมผู้เสียหาย จำเลย และ ชุมชน ควรมีส่วนร่วมในการดำเนินกระบวนพิจารณาผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ ควรมีบทบาทในการแสวงหาความจริงของคดีหวังว่าวันหนึ่ง ทุกฝ่ายจะจับมือกัน เน้นแก้ปัญหาคืนคนดีสู่สังคม

ขั้นตอนการร้องต่อศาลขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร กับ การจดทะเบียนรับรองบุตร

การร้องต่อศาลขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร กับการจดทะเบียนรับรองบุตร ผมได้กล่าวถึง การจดทะเบียนรับรองบุตรที่ สำนักงานเขต หรือ อำเภอไว้แล้วในบทความที่แล้ว วันนี้มาดูกันถึงการ การร้องต่อศาลขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร ถ้าบุตรเป็นเด็กไม่สามารถให้ความยินยอมได้ ต้องใช้สิทธิทางศาล เพื่อให้ศาลมีคำสั่ง และถือเอาคำสั่งศาลไปแทนการแสดงเจตนาของเด็ก เพื่อจดทะเบียนกับนายทะเบียนต่อไป หาทนาย การยื่นคำร้องลักษณะนี้ หากไม่มีผู้คัดค้าน ขั้นตอนจะไม่ยุ่งยาก ค่าวิชาชีพทนายความไม่แพง สามารถปรึกษาทนายความได้ทุกคน หรือ ติดต่อทนายอภิวัฒน์ ที่ 081-878 9145 เอกสารที่ต้องเตรียม บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับรองบุตร บัตรประจำตัวประชาชนของมารดาผู้เยาว์ ทะเบียนบ้านของผู้รับรองบุตร ทะเบียนบ้านของมารดาผู้เยาว์ สูติบัตรของผู้เยาว์ คำร้องขอรับรองบุตร บัญชีระบุพยาน หนังสือให้ความยินยอม ผลตรวจ DNA พ่อ ลูก (จะมีหรือไม่มีก็ได้ แต่ถ้ามีจะดีมากๆ) ขั้นตอนต่างๆ ยื่นคำร้องขอรับรองบุตร (มารดาผู้เยาว์ต้องมาที่ศาลในวันยื่น) ที่ศาลเยาวชนและครอบครัว เสียค่าธรรมเนียมศาล ค่าขึ้นศาล 200 บาท ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ 500 บาท ค่าส่งหมาย/คำคู่ความ -ถ้ามี นัดวันเพื่อไต่สวนคำร้อง (นัดวันที่มาให้การในศาลต่อหน้าองค์คณะผู้พิพากษา)… Read More ขั้นตอนการร้องต่อศาลขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร กับ การจดทะเบียนรับรองบุตร

หลักกฎหมายการร้องต่อศาลขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร กับ การจดทะเบียนรับรองบุตร

หลักกฎหมายการร้องต่อศาลขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร กับ การจดทะเบียนรับรองบุตร ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1547 เด็กเกิดจากบิดามารดาที่มิได้สมรสกัน จะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายต่อเมื่อบิดามารดาได้สมรสกันในภายหลังหรือบิดาได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตรหรือศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1548 บิดาจะจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของเด็กและมารดาเด็ก ในกรณีที่เด็กและมารดาเด็กไม่ได้มาให้ความยินยอมต่อหน้านายทะเบียนให้นายทะเบียนแจ้งการขอจดทะเบียนของบิดาไปยังเด็กและมารดาเด็ก ถ้าเด็กหรือมารดาเด็กไม่คัดค้านหรือไม่ให้ความยินยอมภายในหกสิบวันนับแต่การแจ้งนั้นถึงเด็กหรือมารดาเด็ก ให้สันนิษฐานว่าเด็กหรือมารดาเด็กไม่ให้ความยินยอม ถ้าเด็กหรือมารดาเด็กอยู่นอกประเทศไทยให้ขยายเวลานั้นเป็นหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ในกรณีที่เด็กหรือมารดาเด็กคัดค้านว่าผู้ขอจดทะเบียนไม่ใช่บิดา หรือไม่ให้ความยินยอม หรือไม่อาจให้ความยินยอมได้ การจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรต้องมีคำพิพากษาของศาลเมื่อศาลได้พิพากษาให้บิดาจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรได้ และบิดาได้นำคำพิพากษาไปขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน ให้นายทะเบียนดำเนินการจดทะเบียนให้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1177/2540 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1548วรรคแรกบัญญัติถึงหลักเกณฑ์ในการจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายไว้ว่าบิดาจะจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของเด็กและมารดาเด็กมิใช่เพียงแต่เด็กหรือมารดาเด็กไม่คัดค้านว่าผู้ขอจดทะเบียนมิใช่บิดาเท่านั้นดังข้อความที่บัญญัติไว้เดิมแสดงให้เห็นว่าบทบัญญัติที่แก้ไขเพิ่มเติมขึ้นใหม่ประสงค์วางหลักเกณฑ์ไว้เข้มงวดกว่าเดิมนอกจากนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1548ยังได้บัญญัติถึงทางแก้ในกรณีที่เด็กหรือมารดาเด็กไม่อาจให้ความยินยอมไว้ว่า การจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรจะกระทำได้ต้องมีคำพิพากษาของศาลและให้บิดานำคำพิพากษาไปขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนให้นายทะเบียนดำเนินการจดทะเบียน คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 820/2501 การที่หญิงจำเลยรับว่าบุตรของตนเกิดจากชายซึ่งเป็นโจทก์โดยโจทก์จำเลยได้เสียกันแต่มิได้จดทะเบียนสมรส เพียงเท่านี้ยังไม่เป็นเหตุพอที่จะชี้ขาดให้จดทะเบียนว่าเด็กนั้นเป็นบุตรของโจทก์ทีเดียว ในเมื่อฝ่ายจำเลยยังคัดค้านอยู่ จำต้องพิจารณาต่อไปว่ามีเหตุผลอย่างใดที่จะให้ศาลมีคำพิพากษาให้จดทะเบียนตามความใน ป.พ.พ.มาตรา 1527( ประชุมใหญ่ครั้งที่ 7/2501 ) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 647/2521 บิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ถ้า) ประสงค์จะจดทะเบียนบุตรที่เกิด ก่อนสมรสให้เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายจะต้องไปขอจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายต่อสำนักทะเบียนถ้าเด็กหรือมารดาเด็กคัดค้านการขอจดทะเบียนบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงจะมีอำนาจนำคดีมาฟ้องศาลได้โดยฟ้องเด็กและมารดาร่วมกันเป็นจำเลย เมื่อปรากฏทั้งจากคำบรรยายฟ้องของโจทก์และทางนำสืบว่าก่อนฟ้องโจทก์ไม่เคยไปยื่นคำร้องขอจดทะเบียนรับรองเด็กชายโอภาสต่อนายทะเบียนหรือจำเลยได้คัดค้านการขอจดทะเบียนข้อโต้แย้งสิทธิตามกฎหมายจึงยังไม่เกิดขึ้นแก่โจทก์โจทก์ไม่มีอำนาจนำคดีมาฟ้องจำเลยต่อศาล แม้จำเลยจะมิได้ยกข้อต่อสู้เรื่องอำนาจฟ้องของโจทก์ ไว้ในคำให้การและไม่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ก็ตามศาลฎีกาก็ยกขึ้นได้เองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(5)โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยไปให้ความยินยอมจดทะเบียนว่าเด็กชาย อ. เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของโจทก์ จำเลยให้การและฟ้องแย้งขอให้โจทก์ มอบคืนเด็กชาย อ. แก่จำเลย… Read More หลักกฎหมายการร้องต่อศาลขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร กับ การจดทะเบียนรับรองบุตร

Playlist ฝึกฟังภาษาอังกฤษ จาก Ted talks

Playlist ฝึกฟังภาษาอังกฤษ จาก Ted talks การเรียนภาษาผมว่าน่าจะเริ่มจากการหัดท่องคำศัพท์ เรารู้จักคำศัพท์แล้วก็เริ่มอ่านจากประโยคง่ายๆ จากนั้นก็เริ่มฟังจากคำพูดง่ายๆไปหายาก และเริ่มพูดในสิ่งที่ตัวเองอยากจะสื่อสาร สุดท้ายคือการเขียนซึ่งยากมากๆเราจริงๆคนที่เป็นเจ้าของภาษาเองให้เขียนประโยคอย่างเป็นทางการบางทีก็เหงื่อตก หมายความว่าเมื่อท่องได้แล้วต้องหาอะไรมาอ่านมาฟัง สมัยก่อนเทคโนโลยีไม่พัฒนาเหมือนทุกวันนี้ก็ได้แต่อ่านจากวารสาร ดูรายการโทรทัศน์ ผมยังจำได้ตอนเป็นเด็กผมอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษ จะหาชาวต่างชาติสักคนมาให้คุยด้วยก็ลำบาก ตอนหัดเขียนภาษาใหม่ๆเจอชาวต่างชาติก็อยากเข้าไปพูดคุย ตอนนี้เทคโนโลยีพัฒนาขึ้นมากไม่ลำบากเหมือนสมัยก่อนแล้วอยากจะได้ยินคำศัพท์ การอ่านบทความก็มีในอินเทอร์เน็ต ผมเลยรวบรวม 60 คลิปของ ted talk มาให้ พี่น้องนักกฎหมายทุกท่านได้มีโอกาสฟังและอ่าน คำพูดดีๆเกี่ยวกับกฎหมาย เพื่อจะซึมซับคำศัพท์ต่างๆ และสามารถเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญากฎหมายในประเทศอื่นด้วย บางเรื่องที่เราไม่คุ้นเคยเช่นการดำเนินคดีโดยใช้ลูกขุน จะมีการพูดถึงบ่อยครั้งซึ่งรู้ไว้ไม่เสียหาย ในการสอบสนามต่างๆคำศัพท์ภาษาอังกฤษเหล่านี้ก็จะพบเห็นอยู่บ่อยๆ อย่างที่ผมเคยแนะนำเราปรับให้คลิปเร็วขึ้นหรือช้าลงได้ปรับให้ช้าลงแล้วเปิดให้มีตัว subtitle ภาษาอังกฤษอยู่ด้านล่างพยายามอ่านให้ทันฟังให้ทัน ผมใช้วิธีนี้อยู่หลายเดือนจนสามารถฟังได้ในความเร็วปกติ เริ่มให้ยากขึ้นโดยฟังเร็วขึ้นเรื่อยๆ ยากขึ้นไปอีกคือการหัดฟังสำเนียงที่ไม่ใช่สำเนียงอเมริกัน หรือ สำเนียงอังกฤษเช่น สําเนียงฟิลิปปินส์ สำเนียงอินเดีย สำเนียงสิงคโปร์ สำเนียงจีน หลังจากนั้นผมเลิกคิดถึงกันฟังเพื่อเรียนภาษาไทยเลยกลายเป็นว่าฟังเพื่อที่จะเข้าใจเนื้อหามากกว่า อยากเข้าใจเนื้อหาเข้าใจวัฒนธรรมเข้าใจ concept ที่ผู้พูดจะพยายามสื่อ ผมจะพยายามเพิ่มคลิปเข้ามาเรื่อยๆใน เพลย์ลิสต์นี้ หากฟังหมดจนจบทุกคลิป ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์ในการฝึกภาษาไม่มากก็น้อยPlaylist ฝึกฟังภาษาอังกฤษ จาก Ted talks

การยืมเงินผ่าน Chat สามารถใช้เป็นหลักฐานฟ้องคดีได้แล้ว

การยืมเงินผ่าน Chat สามารถใช้เป็นหลักฐานฟ้องคดีได้แล้ว ศาลรับฟังข้อความ Chat ที่สนทนาถึงการกู้ยืมเงินกัน เป็นหลักฐานสามรถใช้ฟ้องร้องดำเนินคดีในศาลได้ ต้องมีหลักฐานดังนี้ Chat – ข้อความที่สนทนากันว่าขอยืมเงินจำนวนเท่าไหร่ จะคืนให้เมื่อไหร่ Account – หมายเลขบัญชีธนาคารของคนที่มาขอยืมเงิน Slip – หลักฐานว่าเราได้โอนเงินให้ผู้ยืมเงินครบถ้วนแล้ว ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับการยืมเงินกันเกิน 2,000 บาท ต้องทำหนังสือเป็นหลักฐานและลงลายมือชื่อ จึงจะสามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้ และ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 กล่าวถึง “ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ คือ อักษร อักขระ ตัวเลข เสียงหรือสัญลักษณ์อื่น ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น”​ คำพิพากษาฎีกาที่ 8089/2556 เจ้าหนี้สามารถใช้การสนทนาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เป็นหลักฐานการกู้ยืมเงิน หรือฟ้องคดีได้ โดยให้ถือว่าข้อความดังกล่าวเป็นหนังสือและหลักฐานการกู้ยืมเงิน