คู่มือเจ้าหนี้ บทที่ 4 การฟ้องคดีต่อศาล

คู่มือเจ้าหนี้ บทที่ 4 การฟ้องคดีต่อศาล เมื่อไม่สามารถทวงถามกันได้ ก็จำเป็นต้องใช้สิทธิทางศาล บทนี้ผมจะมาเรียบเรียงให้เจ้าหนี้ทราบว่าจะต้องจัดการอย่างไร มีกระบวนการทางศาลอย่างไรแน่นอนว่าจะต้องติดต่อทนายความเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีครับ หลายท่านอาจจะทราบว่ากู้ยืมเงินเป็นคดีแพ่ง แต่บางกรณีก็สามารถฟ้องเป็นคดีอาญาได้ ค่าทนายความส่วนใหญ่ทนายจะคิดค่าทนายจาก ทุนทรัพย์ที่จะฟ้องร้องค่าทนายนี่แล้วแต่ทนายแต่ละคนจะคิดค่าวิชาชีพกันเลยครับ แต่บางสำนักงานจะคิดค่าทนายคดีแพ่งที่ ร้อยละห้า ถึงร้อยละสิบของทุนทรัพย์ ส่วนคดีอาญานี่จะขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแต่ละคดีผมมานั่งคิดว่า การที่เจ้าหนี้จะดำเนินคดีเอง โดยไม่ต้องจ้างทนายนั้น ที่จริงค่อนข้างลำบาก เพราะการร่างคำฟ้องอย่างไรให้ไม่เป็นฟ้องเคลือบคลุม หรือ การถามพยาน การถามค้านในกระบวนการพิจารณาคดี ไหนจะกระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อน แม้แต่นักศึกษานิติศาลตร์ ที่ยังไม่ได้ใบอนุญาตทนายความยัง หนักใจเวลาจะร่างคำฟ้อง หรือขึ้นศาล คิดดูนะครับปีหนึ่งมีคนสอบใบอนุญาตทนายความ เป็นหมื่นยังผ่านไม่ถึงครึ่ง ดังนั้นท่านเจ้าหนี้ควรจะมีทนายความ ที่ท่านไว้ใจได้ และราคาอยู่ในงบประมาณของท่าน ก่อนที่จะฟ้องคดีแพ่งหรืออาญานั้น ผมมีหลักสังเกตง่ายๆ แบบนี้ครับ o ถ้าลูกหนี้มีเจตนาจะไม่จ่ายตั้งแต่ต้น ถือว่าเป็นคดีอาญาฐานฉ้อโกงo ถ้าลูกหนี้มีเจตนาจ่ายจริง ไม่ได้บอกกล่าวความเท็จตั้งแต่ต้น แต่เพียงว่าภายหลังไม่สามารถชำระได้ เป็นเพียงผิดสัยาทางแพ่งo ความผิดฐานฉ้อโกงนั้น เป็นความผิดอันยอมความได้ ซึ่งความผิดอันยอมความได้นั้น ผู้เสียหายต้องร้องทุกข์หรือฟ้องร้องเสียภายใน สามเดือน นับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด ซึ่งวันที่รู้เรื่องความผิดนั้นก็คือ วันที่ท่านทราบว่าลูกหนี้ของท่านมีเจตนาที่จะไม่คืนเงินให้แก่ท่านตั้งแต่แรกแล้วนั่นเองo ดังนั้นหากท่านมิได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนหรือฟ้องร้องคดีดังกล่าวเสียภายในสามเดือน คดีก็เป็นอันขาดอายุความ หาอาจจะดำเนินคดีแก่ผู้ต้องหาได้ไม่ คดีแพ่งก่อนพบทนายให้เตรียมเอกสารไปให้พร้อม… Read More คู่มือเจ้าหนี้ บทที่ 4 การฟ้องคดีต่อศาล

คู่มือเจ้าหนี้ บทที่ 3 การทวงหนี้

คู่มือเจ้าหนี้ บทที่ 3 การทวงหนี้ เป็นเจ้าหนี้ก็ลำบากแล้วยังมีกฎหมายการทวงหนี้ที่เจ้าหนี้พึงรู้นั่นคือพรบ.ทวงถามหนี้พ.ศ.​๒๕๕๘อันที่จริงเจ้าหนี้ที่ทำถูกกฎหมายก็พลอยลำบากไปด้วยเพราะเจ้าหนี้บางคนหรือ​สถาบันการเงินได้จ้างสำนักงานทนายความหรือ​บริษัทกฎหมายทวงหนี้ให้หรือบางที่ขายหนี้ให้สำนักงานทนายความในราคาที่ต่ำกว่าหนี้ เช่น ​หนี้ ​๑๐๐,๐๐๐ ​บาท​ขายให้ในราคาไม่ถึงหมื่นแล้วบริษัทที่ซื้อหนี้มาก็ไปทวงหนี้เต็มจำนวน เราเลยเห็นภาพการโทรมาทวงหนี้บางทีอาจจะใช้คำพูดที่ให้ลูกหนี้กลัวเช่นจะโดนฟ้องร้องดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาหรือ​โดนบังคับคดียึดทรัพย์และ​บัญชีเงินฝากธนาคาร ไม่ก็ส่งจดหมายมาทวงหนี้ที่ทำงานของลูกหนี้เลยจดหมายก็มีตราประทับสำนักงานทนายความหรือ​บริษัททวงหนี้แถมประทับตรายางด้านหน้าซองว่า “อนุมัติฟ้อง” ให้อับอายต่อธารกำนัล ก็เลยมีกฎหมายมาปรามๆกันบ้างแต่เจ้าหนี้ควรทราบก็มีคร่าวๆดังนี้ครับ ข้อห้ามก่อนการทวงหนี้ ซึ่งหากเจ้าหนี้มีพฤติกรรมเหล่านี้จะได้รับโทษ ห้ามทางหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้ ห้ามเปิดเผยความเป็นหนี้ของลูกหนี้ ห้ามใช้ข้อความในการติดต่อ ที่บ่งบอกว่าเป็นการติดต่อเพื่อทวงหนี้ ห้ามใช้ความรุนแรง ห้ามพูดจาดูหมิ่น เราเป็นเจ้าหนี้มีสิทธิทวงถามก็จริงแต่เราต้องใช้สิทธิให้ถูกต้องด้วยเช่น​ติดตามทวงถามด้วยวาจาด้วยโทรศัพท์ด้วยหนังสือและการฟ้องร้องต่อศาล ท่านผู้อ่านสามารถดาวน์โหลด คู่มือเจ้าหนี้ ได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ครับ https://66lawyer.wordpress.com/2021/02/12/creditor-handbook/

ขั้นตอนการยึดทรัพย์บังคับคดี

ขั้นตอนการยึดทรัพย์บังคับคดี เมื่อศาลมีคำพิพากษาและได้ส่งคำบังคับให้แก่จำเลยแล้ว จำเลยไม่ปฏิบัติตามคำบังคับ โจทก์จะต้องดำเนินการออกหมายบังคับคดีเพื่อยึดทรัพย์สินของจำเลย โดยเมื่อหมายบังคับคดีถูกส่งไปยังกรมบังคับคดี โจทก์มีหน้าที่จะต้องไปตั้งเรื่องต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดีแบ่งเป็น การยึดและการอายัด การยึด ได้แก่ ยึดที่ดิน, บ้าน, อาคาร, รถยนต์, หุ้น, สังหาริมทรัพย์ เป็นต้น – การอายัด ได้แก่ อายัดเงินฝากธนาคาร, เงินเดือน (กรณีเอกชน, รัฐวิสาหกิจ) สิทธิเรียกร้องจากบุคคลภายนอก หลักฐานที่ต้องยื่นต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีในการตั้งเรื่อง 1. หนังสือมอบอำนาจยึดทรัพย์ (ใช้แบบฟอร์มของกรมบังคับคดี) 2. บัตรประชาชน, หนังสือรับรองบริษัทของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณี โจทก์เป็นบริษัท) 3. หลักฐานแสดงสถานะของจำเลย, หนังสือรับรองบริษัท, หนังสือทะเบียนราษฎร 4. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ของจำเลย เช่น โฉนดที่ดิน, สัญญาซื้อขาย, สัญญาจำนอง, หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด, ทะเบียนบ้าน, คู่มือการจดทะเบียนรถยนต์, ใบหุ้น และอื่น ๆ 5. กรณีอายัดเงินฝากธนาคาร เช่น เลขบัญชีธนาคาร, ประเภทบัญชี,… Read More ขั้นตอนการยึดทรัพย์บังคับคดี

สัญญาประณีประณอมยอมความ (นอกศาล)

ตัวอย่าง สัญญาประณีประณอมยอมความ ทําที่ ……………………………………….. สัญญาฉบับนี้ทําขึ้นเมื่อ วันที่……………………………. ระหว่าง นาย/นาง/นางสาว………………… ……………………………………..อายุ…………… ปี อยู่บ้านเลขที่……………………………………………. …………………………………หมายเลขประจําตัวประชาชน………………………………………………….. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะ เรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ฝ่ายหนึ่ง กับ นาย/นาง/นางสาว………………………………………………………..อายุ…………… ปี อยู่บ้านเลขที่…………………………………………….………………………………… หมายเลขประจําตัวประชาชน………………………………………………….. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะจะเรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทําสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี ้ข้อ 1. ผู้ให้สัญญายอมรับว่า ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….. ข้อ 2. ผู้ให้สัญญาตกลงชดใช้ค่าเสียหายจากการทํา ละเมิด ตามข้อ 1. ให้แก่ผู้รับสัญญาเป็นเงิน จํานวน ………………………………………….บาท (………………………………… บาทถ้วน) ภายในวันที่ ……………………………………………………….. ข้อ 3. ผู้รับสัญญาตกลงยอมรับค่าเสียหายตามข้อ 2.และผู้รับสัญญาไม่ติดใจเอาความ และ ไม่ติดใจเรียกร้องค่าเสียหายอื่น ๆ จากผู้ให้สัญญาอีก สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความทั้งหมดแล้วยืนยัน ว่าถูกต้องตามเจตนา เพื่อเป็นหลักฐานคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน… Read More สัญญาประณีประณอมยอมความ (นอกศาล)

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ของการฝากขัง หรือ การฟ้อง คดีอาญา

ได้มีโอกาสไปประกันตัว ผู้ต้องหา และ จำเลย ที่ศาลหลายๆ ที่ ทำให้สังเกตว่า ในอาคารศาลที่สร้างขึ้น ในช่วงหลังๆ มีการออกแบบ โดยคำนึงถึง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และ ไม่ซ้ำเติมผู้กระทำผิดมากไป ขออธิบายว่าการฝากขัง หรือ การฟ้อง คดีอาญาต้องมีตัว ของผู้ต้องหาหรือจำเลย มาศาลด้วย บริเวณชั้นล่างของอาคารศาลจะเป็นห้องขัง เป็นห้องกว้างๆ ที่ประตูทางเข้า และ ผนังบางส่วน จะเป็นลูกกรงเหล็ก เส้นใหญ่ๆ อย่างที่บอกว่ามุ้งสายบัว การเอาตัวของผู้ต้องหาหรือจำเลย เข้าห้องขังนั้นอาจจะดูว่าดีแล้ว สาสมกับที่กระทำผิดแต่ บางครั้ง ไม่ใช่ความผิดร้ายแรง แต่ต้องนั่งปะปนกับ ผู้ต้องขังจากเรีอนจำ มันทำให้ประสบการณ์นั้น มากเกินกว่าที่ต้องได้รับหรือไม่ ผู้พิพากษาจะสอบคำให้การ ผ่าน จอภาพ จากห้องทำงานชั้นบน มาห้องขังชั้นล่างที่ลำบากกว่านั้นคือ ญาติ กับทนายความ ที่ลำบากในการติดต่อ กับ ผู้ต้องหา หรือ จำเลยอาคารศาลสมัยใหม่ ออกแบบมาดี ญาติสามารถ เห็นหน้า ตา ของผู้ต้องหา หรือ… Read More ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ของการฝากขัง หรือ การฟ้อง คดีอาญา

สังคมที่เราอยู่ดีขึ้นเพราะคืนคนดีให้สังคม

กระบวนการยุติธรรม ที่เน้นการลงโทษ การขังคุก นั่นดีกับสังคมจริงหรือ การที่จำเลยที่มีโทษไม่ร้ายแรง แต่ต้องขังคุกร่วมกับนักโทษ เรือนจำกลายเป็น โรงเรียนสอนอาชญากรรม กระบวนการยุติธรรม แบบปัจจุบัน จะมีผลดีต่อสังคมจริงหรือ จำเลยร้อยคน เข้าห้องสอบคำให้การ ให้การสารภาพไป 80 คน ผู้พิพากษาเวร อาจจะมีคำพิพากษาวันนั้นเลย คนให้การปฏิเสธ เข้าสู่กระบวนการคุ้มครองสิทธิ มีการสืบเสาะและพินิจ เหลือให้สืบพยาน ไม่กี่คน ก็ดีในเชิงที่คดีเสร็จไปหลายคดี แต่กระบวนการนี้ จะยั่งยืนไหม เพราะสังคมที่เราอยู่ดีขึ้นเพราะคืนคนดีให้สังคมผู้เสียหาย จำเลย และ ชุมชน ควรมีส่วนร่วมในการดำเนินกระบวนพิจารณาผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ ควรมีบทบาทในการแสวงหาความจริงของคดีหวังว่าวันหนึ่ง ทุกฝ่ายจะจับมือกัน เน้นแก้ปัญหาคืนคนดีสู่สังคม

English for Lawyer: criminal code and criminal procedure code กฎหมายอาญา และ วิธีพิจารณาความอาญา

criminal case/คริมินัล เคส/คดีอาญา criminal punishment/คริมินัล พันนิชเมนท์/การลงโทษทางอาญา criminal statute/คริมินัล สเตชูท/กฎหมายอาญา international law/อินเตอร์เนชันแนล ลอ/กฎหมายระหว่างประเทศ international criminal court/อินเตอร์เนชันแนล คริมินัล คอร์ท/ศาลอาญาระหว่างประเทศ international criminal law/อินเตอร์เนชั่นแนล คริมินัล ลอ/กฎหมายอาญา ระหว่างประเทศ international criminal case/อินเตอร์เนชั่นแนล คริมินัล เคส/คดีอาญาระหว่างประเทศ legal act/ลีกัลป์ แอค/การกระทำทางกฎหมาย illegal crime/อิลิกัล ครามน์/อาชญากรรมที่ผิดกฎหมาย illegal criminal act/อิลิกัล คริมินัล แอ็ค/การกระทำทางอาญาที่ผิดกฎหมาย wrongdoing/รอง ดูอิ้ง/การกระทำผิด mala in se/มาลา อิน เซ/ความผิดในตัวของมันเอง mala prohibita/มาลา โปรฮิบิต้า/ความผิดที่กฎหมายห้าม mens rea/เมนส์ เรีย/เจตนาองค์ประกอบภายใน strict liability/สตริ๊ก ไลอบิลิตี้/ความรับผิดโดยเคร่งครัด… Read More English for Lawyer: criminal code and criminal procedure code กฎหมายอาญา และ วิธีพิจารณาความอาญา