ทนายอภิวัฒน์ โทร. 081-878 9145

ทนายอภิวัฒน์ บัวลอย ทนายความเชียงใหม่ เมื่อท่านต้องประสบกับปัญหาข้อกฎหมาย หรือ ได้รับความไม่เป็นธรรม ผมยินดีที่จะให้บริการกฎหมาย เพราะบางครั้งท่านไม่รู้จะหันไปปรึกษาใคร ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ ทำงานรวดเร็ว และ ประสานงานกับทุกฝ่าย จึงทำให้เราได้รับความไว้ใจจากลูกความเสมอมา ส่วนหนึ่งของ การให้บริการของผมที่ได้รับความพึ่งพอใจแก่ลูกความ ดังนี้ ออกหนังสือบอกกล่าวทวงถาม ฟ้องร้องดำเนินคดีแพ่ง ยื่นคำร้องตั้งผู้จัดการมรดก ยื่นคำร้องคดีครอบครัว ขออนุญาตศาลทำนิติกรรมของผู้เยาว์ หรือ ผู้ไร้ความสามารถ ร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตำรวจในคดีอาญา ร่างสัญญา ทำนิติกรรมต่างๆ สืบทรัพย์ บังคับคดี ตั้งเรื่องยึดทรัพย์ ถอนการยึดทรัพย์ ประณีประณอมยอมความ นอกศาลและในศาล ยื่นคำร้องทางปกครองต่อหน่วยงานรัฐ เจรจาค่าสินไหมกับบริษัทประกันภัย ยื่นคำร้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งในคดีอาญา ตรวจสัญญา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ล่ามภาษาอังกฤษในศาล ปรึกษากฎหมายแรงงาน ร่างพินัยกรรม จัดตั้ง เปลี่ยนแปลง หุ้นส่วนบริษัท ยื่นคำให้การ คดีแพ่ง อาญา ล้มละลาย ยื่นคำร้องครอบครองปรปักษ์ อุทธรณ์ ฎีกา คดีแพ่ง และอาญา เชิญติดตามสาระทางกฏหมายดีๆ ได้ทางช่องทางต่างๆ… Read More ทนายอภิวัฒน์ โทร. 081-878 9145

ทนายความโนตารี EP6 การรับรองสถานะนิติบุคคล อำนาจและลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจ

ทนายความโนตารี EP6 การรับรองสถานะนิติบุคคล อำนาจและลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจ โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะความเป็นนิติบุคคลและอำนาจของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้นเป็นข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานทางราชการ แต่เอกสารเหล่านี้เป็นเอกสารมหาชนที่บุคคลภายนอกสามารถขอตรวจสอบได้ ทนายความเป็นบุคคลผู้มีวิชาชีพที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือของเอกสารมหาชนเหล่านี้ได้ ทนายความผู้ทำคำรับรองจึงสามารถใช้ความรู้และประสบกาณ์ของตนเองในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของเอกสารมหาชนได้ ในกรณีเช่นนี้เมื่อทนายความผู้ทำคำรับรองได้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารมหาชนแล้วได้ความเช่นใด ก็ย่อมสามารถที่จะรับรองความถูกต้องของเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในเอกสารมหาชนนั้นได้ ในการรับรองสถานะนิติบุคคล อำนาจหรือลายมือชื่อของกรรรมการผู้มีอำนาจนั้นทนายความผู้ทำคำรับรองจะต้องตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฎในเอกสารมหาชนอย่างชัดแจ้งและเป็นปัจจุบัน เมื่อได้ความเช่นใด ทนายความผู้ทำคำรับรองก็ย่อมสามารถรับรองข้อเท็จจริงเช่นว่านั้นได้

การรับรองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนอย่างไรให้ถูกต้อง รับรองอย่างไรถึงจะไม่สามารถเอาไปใช้งานต่อได้

การรับรองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนอย่างไรให้ถูกต้อง รับรองอย่างไรถึงจะไม่สามารถเอาไปใช้งานต่อได้ การรับรองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนอย่างไรให้ถูกต้อง รับรองอย่างไรถึงจะไม่สามารถเอาไปใช้งานต่อได้ ทนายอภิวัฒน์ ขอแนะนำ การรับรองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนอย่างไรให้ถูกต้อง รับรองอย่างไรถึงจะไม่สามารถเอาไปใช้งานต่อได้ การรับรองต้องเจาะจงว่าจะรับรองเพื่ออะไร พร้อมลงวันที่ และ อย่าลืมกาเครืองหมายดอกจันทร์ *** ที่หัวท้ายเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแต่งเติมข้อความ ทนายอภิวัฒน์ #chiangmailawyer #notary Contact me:Tel: 081-8789145Email: bualoi.law@hotmail.com Line ID: ajmooh