สัญญาประณีประณอมยอมความ (นอกศาล)

ตัวอย่าง สัญญาประณีประณอมยอมความ ทําที่ ……………………………………….. สัญญาฉบับนี้ทําขึ้นเมื่อ วันที่……………………………. ระหว่าง นาย/นาง/นางสาว………………… ……………………………………..อายุ…………… ปี อยู่บ้านเลขที่……………………………………………. …………………………………หมายเลขประจําตัวประชาชน………………………………………………….. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะ เรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ฝ่ายหนึ่ง กับ นาย/นาง/นางสาว………………………………………………………..อายุ…………… ปี อยู่บ้านเลขที่…………………………………………….………………………………… หมายเลขประจําตัวประชาชน………………………………………………….. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะจะเรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทําสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี ้ข้อ 1. ผู้ให้สัญญายอมรับว่า ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….. ข้อ 2. ผู้ให้สัญญาตกลงชดใช้ค่าเสียหายจากการทํา ละเมิด ตามข้อ 1. ให้แก่ผู้รับสัญญาเป็นเงิน จํานวน ………………………………………….บาท (………………………………… บาทถ้วน) ภายในวันที่ ……………………………………………………….. ข้อ 3. ผู้รับสัญญาตกลงยอมรับค่าเสียหายตามข้อ 2.และผู้รับสัญญาไม่ติดใจเอาความ และ ไม่ติดใจเรียกร้องค่าเสียหายอื่น ๆ จากผู้ให้สัญญาอีก สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความทั้งหมดแล้วยืนยัน ว่าถูกต้องตามเจตนา เพื่อเป็นหลักฐานคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน… Read More สัญญาประณีประณอมยอมความ (นอกศาล)

สังคมที่เราอยู่ดีขึ้นเพราะคืนคนดีให้สังคม

กระบวนการยุติธรรม ที่เน้นการลงโทษ การขังคุก นั่นดีกับสังคมจริงหรือ การที่จำเลยที่มีโทษไม่ร้ายแรง แต่ต้องขังคุกร่วมกับนักโทษ เรือนจำกลายเป็น โรงเรียนสอนอาชญากรรม กระบวนการยุติธรรม แบบปัจจุบัน จะมีผลดีต่อสังคมจริงหรือ จำเลยร้อยคน เข้าห้องสอบคำให้การ ให้การสารภาพไป 80 คน ผู้พิพากษาเวร อาจจะมีคำพิพากษาวันนั้นเลย คนให้การปฏิเสธ เข้าสู่กระบวนการคุ้มครองสิทธิ มีการสืบเสาะและพินิจ เหลือให้สืบพยาน ไม่กี่คน ก็ดีในเชิงที่คดีเสร็จไปหลายคดี แต่กระบวนการนี้ จะยั่งยืนไหม เพราะสังคมที่เราอยู่ดีขึ้นเพราะคืนคนดีให้สังคมผู้เสียหาย จำเลย และ ชุมชน ควรมีส่วนร่วมในการดำเนินกระบวนพิจารณาผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ ควรมีบทบาทในการแสวงหาความจริงของคดีหวังว่าวันหนึ่ง ทุกฝ่ายจะจับมือกัน เน้นแก้ปัญหาคืนคนดีสู่สังคม

English for Lawyer: criminal code and criminal procedure code กฎหมายอาญา และ วิธีพิจารณาความอาญา

criminal case/คริมินัล เคส/คดีอาญา criminal punishment/คริมินัล พันนิชเมนท์/การลงโทษทางอาญา criminal statute/คริมินัล สเตชูท/กฎหมายอาญา international law/อินเตอร์เนชันแนล ลอ/กฎหมายระหว่างประเทศ international criminal court/อินเตอร์เนชันแนล คริมินัล คอร์ท/ศาลอาญาระหว่างประเทศ international criminal law/อินเตอร์เนชั่นแนล คริมินัล ลอ/กฎหมายอาญา ระหว่างประเทศ international criminal case/อินเตอร์เนชั่นแนล คริมินัล เคส/คดีอาญาระหว่างประเทศ legal act/ลีกัลป์ แอค/การกระทำทางกฎหมาย illegal crime/อิลิกัล ครามน์/อาชญากรรมที่ผิดกฎหมาย illegal criminal act/อิลิกัล คริมินัล แอ็ค/การกระทำทางอาญาที่ผิดกฎหมาย wrongdoing/รอง ดูอิ้ง/การกระทำผิด mala in se/มาลา อิน เซ/ความผิดในตัวของมันเอง mala prohibita/มาลา โปรฮิบิต้า/ความผิดที่กฎหมายห้าม mens rea/เมนส์ เรีย/เจตนาองค์ประกอบภายใน strict liability/สตริ๊ก ไลอบิลิตี้/ความรับผิดโดยเคร่งครัด… Read More English for Lawyer: criminal code and criminal procedure code กฎหมายอาญา และ วิธีพิจารณาความอาญา

ประกันตัวทำอย่างไร

ประกันตัวทำอย่างไร การยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว หลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันและหลักฐานประกอบ เงินสด โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ น.ส.3ก หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดิน ภาพถ่ายและแผนที่ที่ตั้งทรัพย์ หลักทรัพย์มีค่าอย่างอื่นที่กำหนดมูลค่าที่แน่นอนได้ เช่น พันธบัตร สลากออมสิน สมุดบัญชีเงินฝากประจำ กรมธรรม์ประกันอิสรภาพ ฯลฯ หนังสือรับรองของธนาคารหรือบริษัทประกันภัย การใช้บุคคลเป็นหลักประกัน4..1 เป็นผู้มีตำแหน่งหน้าที่การงานหรือมีรายได้แน่นอน เช่น– ข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น– พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างของทางราชการ ทนายความ เป็นต้น4..2 เป็นผู้มีความสัมพันธ์กับผู้ต้องหาหรือจำเลย เช่น เป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน สามีภรรยา ญาติพี่น้อง ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่ศาลเห็นว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือมีความสัมพันธ์ในทางอื่นที่ศาลเห็นสมควรให้ประกันได้โดยมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัดบัญชีเครือญาติทำสัญญาประกันในวงเงิน 10 เท่าของเงินเดือน หลักฐานประกอบการประกันที่ต้องนำมายื่นประกอบการขอประกันด้วย ได้แก่-บัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือใบขับขี่ พร้อมทะเบียนบ้าน ของผู้ต้องหาหรือจำเลยและผู้ประกัน พร้อมสำเนา 1 ชุด-หนังสือยินยอมพร้อมเอกสารคู่สมรส กรณีผู้ประกันสมรส-ใบสำคัญการหย่าหรือสำเนามรณะบัตร-หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)-หนังสือมอบอำนาจที่พนักงานฝ่ายปกครองรับรอง ในกรณีเจ้าของหลักทรัพย์ไม่สามารถยื่นประกันตัวด้วยตัวเอง ขั้นตอนการขอปล่อยชั่วคราว1. ขอแบบพิมพ์คำร้องที่งานประกันตัว2. เขียนคำร้องโดยขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (หากไม่สามารถเขียนหรือจัดทำได้เจ้าหน้าที่จะบริการเขียนให้ฟรี… Read More ประกันตัวทำอย่างไร

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญา

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญา มาตรา 44/1 ในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ ถ้าผู้เสียหายมีสิทธิที่จะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพราะเหตุได้รับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือได้รับความเสื่อมเสียต่อเสรีภาพในร่างกายชื่อเสียงหรือได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดของจำเลย ผู้เสียหายจะยื่นคำร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญาขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนก็ได้การยื่นคำร้องตามวรรคหนึ่ง ผู้เสียหายต้องยื่นคำร้องก่อนเริ่มสืบพยาน ในกรณีที่ไม่มีการสืบพยานให้ยื่นคำร้องก่อนศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดี และให้ถือว่าคำร้องดังกล่าวเป็นคำฟ้องตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและผู้เสียหายอยู่ในฐานะโจทก์ในคดีส่วนแพ่งนั้น ทั้งนี้ คำร้องดังกล่าวต้องแสดงรายละเอียดตามสมควรเกี่ยวกับความเสียหายและจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่เรียกร้อง หากศาลเห็นว่าคำร้องนั้นยังขาดสาระสำคัญบางเรื่อง ศาลอาจมีคำสั่งให้ผู้ร้องแก้ไขคำร้องให้ชัดเจนก็ได้คำร้องตามวรรคหนึ่งจะมีคำขอประการอื่นที่มิใช่คำขอบังคับให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดของจำเลยในคดีอาญามิได้ และต้องไม่ขัดหรือแย้งกับคำฟ้องในคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ และในกรณีที่พนักงานอัยการได้ดำเนินการตามความในมาตรา 43 แล้ว ผู้เสียหายจะยื่นคำร้องตามวรรคหนึ่งเพื่อเรียกทรัพย์สินหรือราคาทรัพย์สินอีกไม่ได้ การเรียกร้องให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายตาม ป.วิ อาญา มาตรา 44/1 ในคดีอาญาที่พนักงานอัยการ เป็นโจทก์ผู้เสียหายมีสิทธิที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนเพราะเหตุที่ตนได้รับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือได้รับความเสื่อมเสียต่อเสรีภาพในร่างกายชื่อเสียงหรือได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการกระทำผิดอาญาของจำเลยโดยยื่นคำร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญาขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนซึ่งเรียกว่าคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ผู้เสียหายคือ ผู้ที่ได้รับความเสียหาย เนื่องจากการกระทำผิดอาญาของจำเลย รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหายได้เช่น ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาลในความผิดซึ่งได้กระทำต่อผู้เยาว์หรือผู้ไร้ความสามารถ ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน สามีหรือภริยาในความผิดซึ่งผู้เสียหายถูกทำร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจะจัดการเองได้ในกรณีที่ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำผิดอาญาของจำเลยผู้เสียหายหรือจำเลยอาจร้องขอให้มีการไกล่เกลี่ยเกี่ยวกับ ค่าสินไหมทดแทนที่เรียกร้องนี้ได้ซึ่งทำให้ข้อพิพาทส่วนนี้ยุติลง และมีการเยียวยาชดใช้กันรวดเร็วมากขึ้นโดยไม่ต้องรอให้ศาลพิพากษาเมื่อคดีสิ้นสุด ค่าสินไหมทดแทนที่เรียกได้ มีดังนี้ ค่าเสียหายที่เป็นตัวเงิน เช่น ค่าชดใช้ราคาทรัพย์ ค่ารักษาพยาบาล ค่าปลงศพร่วมทั้งค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอย่างอื่น ค่าขาดประโยชน์ ค่าเสียหายอย่างอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ค่าเสื่อมสุขภาพ การขอให้คืนทรัพย์ เอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นประกอบการเรียกค่าทดแทนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน… Read More การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญา

สิทธิของ ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา

สิทธิของ ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา #ทนายอภิวัฒน์ เพื่อเป็นการให้ทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรม เมื่อถูกจับ ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา มีสิทธิที่จะปรึกษาทนายความ และ หากไม่มีทนายความ สามารถขอให้รัฐจัดหาให้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 7/1 ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาซึ่งถูกควบคุมหรือขังมีสิทธิแจ้งหรือขอให้เจ้าพนักงานแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้วางใจทราบถึงการถูกจับกุมและสถานที่ที่ถูกควบคุมในโอกาสแรกและให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหามีสิทธิดังต่อไปนี้ด้วย(1) พบและปรึกษาผู้ซึ่งจะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว(2) ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคำตนได้ในชั้นสอบสวน(3) ได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อกับญาติได้ตามสมควร(4) ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บป่วยให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจซึ่งรับมอบตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหามีหน้าที่แจ้งให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหานั้นทราบในโอกาสแรกถึงสิทธิตามวรรคหนึ่ง ทนายอภิวัฒน์ ให้คำปรึกษา และประกันตัวในคดีอาญา ติดต่อ Tel: 081-8789145 Email: bualoi.law@hotmail.com Line ID: ajmooh #ทนายเชียงใหม่ #ผู้จัดการมรดก #ร่างพินัยกรรม