ทนายความโนตารี EP6 การรับรองสถานะนิติบุคคล อำนาจและลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจ

ทนายความโนตารี EP6 การรับรองสถานะนิติบุคคล อำนาจและลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจ


โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะความเป็นนิติบุคคลและอำนาจของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้นเป็นข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานทางราชการ แต่เอกสารเหล่านี้เป็นเอกสารมหาชนที่บุคคลภายนอกสามารถขอตรวจสอบได้

ทนายความเป็นบุคคลผู้มีวิชาชีพที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือของเอกสารมหาชนเหล่านี้ได้ ทนายความผู้ทำคำรับรองจึงสามารถใช้ความรู้และประสบกาณ์ของตนเองในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของเอกสารมหาชนได้ ในกรณีเช่นนี้เมื่อทนายความผู้ทำคำรับรองได้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารมหาชนแล้วได้ความเช่นใด ก็ย่อมสามารถที่จะรับรองความถูกต้องของเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในเอกสารมหาชนนั้นได้

ในการรับรองสถานะนิติบุคคล อำนาจหรือลายมือชื่อของกรรรมการผู้มีอำนาจนั้นทนายความผู้ทำคำรับรองจะต้องตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฎในเอกสารมหาชนอย่างชัดแจ้งและเป็นปัจจุบัน เมื่อได้ความเช่นใด ทนายความผู้ทำคำรับรองก็ย่อมสามารถรับรองข้อเท็จจริงเช่นว่านั้นได้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s