ทนายความโนตารี EP4 การรับรองความถูกต้องตรงกันของเอกสาร (Notarized Copy)

ทนายความโนตารี EP4 การรับรองความถูกต้องตรงกันของเอกสาร (Notarized Copy)


การรับรองความถูกต้องตรงกันของเอกสารคือ การรับรองสำเนาเอกสารโดยผู้ทำคำรับรอง
เพื่อแสดงว่าตนเองได้ตรวจสอบเอกสารสำเนาที่ทำขึ้นแล้วปรากฏว่าตรงกับต้นฉบับจริง การรับรองเช่นนี้ ผู้ทำรับรองไม่ได้รับรองเนื้อความในเอกสารว่าถูกต้อตรงตามความเป็นจริงหรือไม่ และไม่ได้รับรองว่า เอกสารต้นฉบับนั้นได้ทำขึ้นโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

ตัวอย่างของการรับรองความถูกต้องตรงกันของเอกสารคือ การที่บุคคลที่ปรากฏต่อหน้า
ได้นำหนังสือพินัยกรรมฉบับหนึ่งมาแสดงต่อหน้าทนายความผู้ทำคำรับรองเพื่อขอให้ทนายความผู้ทำคำรับรองรับรองสำเนาเอกสารหนังสือพินัยกรรมฉบับนั้น ทนายความผู้ทำคำรับรองจะทำการตรวจว่าเอกสารนั้นเป็นพินัยกรรมหรือไม่ และสำเนาเอกสารนั้นถูกต้องตรงกับเอกสารหนังสือพินัยกรรมตันฉบับที่นำมาแสดงหรือไม่

หลังจากนั้นทนายความผู้ทำคำรับรองก็จะทำคำรับรองสำเนาเอกสารนั้นว่าถูกต้องตรงกับต้นฉบับพินัยกรรมเท่านั้นโดยทนายความผู้รับรองลายมือชื่อจะไม่ได้ตรวจสอบว่าบุคคลที่ปรากฏต่อหน้านั้นเป็นผู้ทำพินัยกรรมหรือไม่

ดังนั้น บุคคลที่ปรากฏต่อหน้าจะเป็นผู้ทำพินัยกรรมหรือไม่ก็ได้และเมื่อทนายความผู้ทำคำรับรองไม่ได้รับรองว่าลายมือชื่อในพินัยกรรมเป็นลายมือชื่อผู้ทำพินัยกรรมจริง หรือพินัยกรรมนั้นได้ทำขึ้นโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ด้วย ทนายความผู้ทำคำรับรองจึงไม่ได้รับรองความถูกต้องของลายมือชื่อของผู้ทำพินัยกรรมแต่อย่างใด

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s