ทนายความโนตารี EP2 การยืนยันการรับรู้ (Acknowledgement)

ทนายความโนตารี EP2การยืนยันการรับรู้ (Acknowledgement)


การยืนยันการรับรู้คือ การรับรองเหตุการณ์ว่าผู้ที่ปรากฏต่อหน้าทนายความผู้ทำคำรับรองนั้นได้มายืนยันต่อทนายความผู้ทำคำรับรองว่าตนเองได้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งมาแล้วและขอยืนยันต่อหน้าทนายความผู้รับรองลายมือชื่อว่าในขณะที่ตนเองได้กระทำการนั้น บุคคลดังกล่าวมีความรับรู้และเข้าใจในกิจการที่ตนเองได้ลงไป ตัวอย่างเช่น บุคคลนั้นได้เข้าทำสัญญากับบุคคลอื่นและได้มีการลงลายมือชื่อ


ในสัญญาฉบับดังกล่าวไว้แล้ว ต่อมาบุคคลนั้นได้มาปรากฏต่อหน้าทนายความผู้ทำคำรับรองและได้ยืนยันกับทนายความผู้ทำคำรับรองว่าตนเองได้ลงลายมือชื่อในสัญญานั้นจริง โดยขณะที่ลงลายมือชื่อนั้นตนเองไม่ได้ถูกบังคับเข็ญ ถูกข่มขืนใจหรือถูกฉ้อฉลให้ลงลายมือชื่อนั้นโดยตนเองได้ลงลายมือชื่อขณะที่มีสติสัมปะชัญญะสมบูรณ์ทุกประการ ในกรณีเช่นนี้ เมื่อบุคคลดังกล่าวได้ยืนยันเช่นนั้น ทนายความผู้ทำคำรับรองก็สามารถที่จะบันทึกเหตุการณ์นั้นไว้และคำรับรองเช่นนั้นได้

การยืนยันการรับรู้มีความแตกต่างจากการทำคำรับรองลายมือชื่อในแง่ที่ว่าการทำคำรับรอง
ลายมือชื่อน้้น บุคคลที่ปรากฏต่อหน้าทนายความผู้ทำคำรับรองจะต้องมาลงลายมือชื่อในเอกสารใด ๆ ก็ตาม ต่อหน้าทนายความผู้ทำคำรับรองเท่านั้น แต่การยืนยันการรับรู้นั้น บุคคลที่ปรากฏต่อหน้าจะต้องนำเอกสาร


เช่น สัญญา หรือพินัยกรม ที่ตนเองได้ลงลายมือชื่อไว้ก่อนแล้วมาแสดงต่อทนายความผู้ทำคำรับรอง และต้องมีการยืนยันว่าลายมือชื่อดังกล่าวเป็นของตนเองจริงและตนเองได้ลงลายมือชื่อตามเจตนาที่แท้จริง ของตนเอง หลังจากนั้นทนายความผู้ทำคำรับรองจึงจะคำทำรับรอง การรับรองเช่นนี้จึงมีลักษณะเป็นการรับรองเหตุกาณ์ที่ปรากฏต่อหน้าทนายความผู้ทำคำรับรอง มิใช่เป็นการรับรองลายมือชื่อในเอกสารที่มีการลงลายมือชื่อไว้ก่อนแล้ว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s