การกำหนดวินัย โทษทางวินัย และการใช้มาตรการทางวินัยต่อลูกจ้าง ตอนที่ 5 ลักษณะที่ดีของวินัย

การกำหนดวินัย โทษทางวินัย และการใช้มาตรการทางวินัยต่อลูกจ้าง ตอนที่ 5
ลักษณะที่ดีของวินัย


การพิจารณาว่าวินัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการใดดีหรือไม่ดีนั้น ต้องพิจารณาองค์ประกอบหลายอย่างหลายประการ ประกอบด้วยเช่น ลักษณะและประเภทกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ระดับการศึกษาของลูกจ้าง สภาพทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ทำงาน เป็นต้น


วินัยในการทำงานที่ดี ควรมีลักษณะดังนี้

 1. เหมาะสมกับลักษณะและประเภทของกิจการ
 2. ลูกจ้างสามารถเข้าใจได้ตรงกันและสามารถปฏิบัติตามได้
 3. ไม่สลับซับซ้อนหรือละเอียดลออจนผู้ปฏิบัติรู้สึกอึดอัดหรืออยากต่อต้าน
 4. ทำเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดหมวดหมู่ไว้สะดวกแก่การอ่านและอ้างอิง
 5. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกให้เหมาะสมกับสถานการณ์

มาตรการเพื่อให้มีการปฏิบัติตามวินัย
เพื่อให้มีการปฏิบัติตามวินัยในการทำงานมากที่สุด นายจ้างควรดำเนินการดังต่อไปนี้ (ทฤษฎี 3 ให้)

 1. ให้รู้ว่ามี
  วินัยในการทำงานเปรียบเสมือนกฎหมาย ต้องมีการประกาศใช้ เพื่อให้เป็นที่ทราบทั่วไป
  ถ้านายจ้างกำหนดวินัยไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ก็ต้องปิดประกาศข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานนั้นไว้อย่างถูกต้องตามกฎหมายตลอดเวลา จึงจะถือว่าลูกจ้างทราบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานนั้น
  สถานประกอบกิจการที่มีทุนทรัพย์พอก็ควรจัดพิมพ์ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานไว้เป็นเล่มและแจกให้ลูกจ้างทุกคนได้อ่าน เป็นเสมือนหนึ่ง “คู่มือพนักงาน”
  ในสถานประกอบกิจการที่มีการประกาศโดยเครื่องขยายเสียงและมีลำโพงติดตั้งไว้ที่โรงงาน อาจนำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานโดยเฉพาะเรื่องวินัย มาอ่านให้พนักงานทราบเป็นครั้งคราว
  นอกจากนั้น ในสถานประกอบกิจการซึ่งมีการออกวารสารเพื่อแจกจ่ายให้พนักงานก็ควรนำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่เกี่ยวกับ “วินัย” มาตัดตอนลงไว้ในวารสารดังกล่าว โดยเฉพาะวินัยในข้อที่พนักงานมักจะประพฤติผิดและถูกลงโทษกันเสมอๆ
  วิธีการดังกล่าวจะช่วยให้ลูกจ้างทุกคนทราบว่า ในสถานประกอบกิจการของตนมีวินัยในการทำงานใดบ้าง
Photo by bongkarn thanyakij on Pexels.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s