สิทธิ และ หน้าที่ ของนายจ้าง

สิทธิของนายจ้าง

มอบงานให้ลูกจ้างทำ (ม.575)

โอนความเป็นนายจ้างให้บุคคลอื่น เมื่อลูกจ้างยินยอม (ม.577)

บอกเลิกสัญญาจ้างเมื่อปรากฏว่าลูกจ้างรับรองว่าตนเองมีฝีมือ แต่ภายหลังปรากฏว่า ลูกจ้างไร้ฝีมือ (ม.578)

จ่ายสินจ้างเมื่องานแล้วเสร็จ หรือ สิ้นสุดระยะเวลาการจ้างนั้น (ม.580)

เรียกร้องค่าเสียหาย ถ้าลูกจ้างออกจากงานโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า (ม.582)

เรียกร้องค่าเสียหายจากลูกจ้าง ถ้าลูกจ้างจงใจ หรือประมาทเลินเล่อทำให้นายจ้างเสียหาย หรือฝ่าฝืนข้อบังคับ

มีสิทธิออกคำสั่งให้ลูกจ้างปฎิบัติงานได้ (ม.583)

ออกคำสั่งให้ทำงานแผนกใหม่
ให้ย้ายไปทำงานต่างจังหวัดเงินเดือน สวัสดิการ เท่าเดิม  

หน้าที่ของนายจ้าง

จ่ายสินจ้าง หรือ ค่าจ้าง (ม.575)

ต้องจ่ายเมื่อใด (ม.580)

ตามกำหนดในสัญญา
ตามจารีตประเภณี
เมื่องานเสร็จแล้ว
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการจ้าง

 บอกกล่าวเลิกสัญญาล่วงหน้า

สัญญาที่มีกำหนดเวลา = ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

สัญญาที่ไม่ได้กำหนดเวลาการจ้าง  = ต้องบอกกล่าวให้ทราบก่อนที่จะเลิกสัญญา

บอกกล่าวเลิกสัญญาล่วงหน้า (ม.582)

บอกให้ลูกจ้างทราบในวันจ่ายสินจ้างหรือก่อนวันจ่ายสินจ้างคราวนี้

เพื่อให้มีผลเลิกสัญญาเมื่อถึงกำหนดจ่ายสินจ้างคราวถัดไปข้างหน้า

ถาม บอกเลิกจ้างแล้วให้ลูกจ้างออกจากงานทันทีจะทำได้หรือไม่

ตอบ นายจ้างต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

ถ้าไม่ทำให้ถูกต้อง อาจถูกลูกจ้างฟ้องให้จ่ายสินจ้างได้

การออกใบสำคัญแสดงการทำงาน (ม.585)

การใช้ค่าเดินทางขากลับให้

Photo by Ann H on Pexels.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s