การถูกกำจัดมิให้รับมรดกฐานเป็นผู้ไม่สมควร (2) ผู้ที่ได้ฟ้องเจ้ามรดกหาว่าทำความผิดโทษประหารชีวิตและตนเองกลับต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่า มีความผิดฐานฟ้องเท็จหรือทำพยานเท็จ

การถูกกำจัดมิให้รับมรดกฐานเป็นผู้ไม่สมควร (2) ผู้ที่ได้ฟ้องเจ้ามรดกหาว่าทำความผิดโทษประหารชีวิตและตนเองกลับต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่า มีความผิดฐานฟ้องเท็จหรือทำพยานเท็จ

การฟ้องหมายถึงกรณีที่ญาติเป็นโจทก์ ฟ้องด้วยตนเองเท่านั้น และ ต้องถูกฟ้องกลับว่ามีความผิดฐานฟ้องเท็จหรือทำพยานเท็จ จนมีคำพิพากษาถึงที่สุด

และจะต้องฟ้องต่อเจ้ามรดกเท่านั้น

Photo by Simon Matzinger on Pexels.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s