สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

/// สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า หรือ ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า หรือ ค่าตกใจ นั้นกฏหมายแรงงานจะคุ้มครอง ลูกจ้างทุกประเภท สัญญาจ้างนั้นต้องไม่มีกำหนดเวลา และ ต้องเลิกจ้างโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า หรือ บอกกล่าวล่วงหน้าไม่ถูกต้อง

ภาษากฏหมายได้กล่าวว่า “การบอกกล่าวล่วงหน้า เมื่อถึง หรือ ก่อนจะถึงกำหนดจ่ายสินจ้าง คราวใดคราวหนึ่ง”

ถ้านายจ้างยอมจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าทันที เพื่อให้ลูกจ้างออกจากงานทันทีก็ย่อมได้ เช่น นายชอบ ยุติธรรม เงินเดือน 40,000 บาท เมื่อครบกำหนดจ่ายเงินเดือน นายจ้างยอมจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า พร้อมกับเงินเดือนเลย เพื่อให้นายชอบออกจากงานในวันที่รับเงินเดือนเลย กล่าวคือ นายชอบก็ได้เงินเดือน 40,000 บาท กับ สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า อีก 40,000 บาท

เคยได้ยินว่า มาทำงาน เก้าโมง บริษัทประกาศเลย์ออฟพนักงาน เก้าโมงครึ่ง จ้างพนักงานมาช่วยเก็บของใส่กล่องส่งกลับบ้าน แล้วกลับบ้านตอน สิบโมงเช้าเลย

แต่ถ้านายจ้างบอกกล่าวล่วงหน้าถูกต้อง คือ ก่อน หรือ ในวัน ที่จ่ายเงินเดือน เกิน หนึ่งเดือน นายจ้างไม่มีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายครับ

บางคนต้องผ่อนบ้าน ผ่อนรถ จ่ายค่าเทอมลูก ผ่อนบัตรเครดิต ถ้าไม่ชดเชยเป็นเงิน ก็บอกกล่าวให้มีเวลาหางานใหม่ หรือ ขยับขยายยังพอผ่อนหนักให้เป็นเบาครับ

/// ข้อยกเว้น ที่นายจ้างไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
ความผิดตาม ปรพมวลกฏหมายแพ่งและพานิชย์ มาตรา 583
4 ข้อ ได้แก่

1.จงใจขัดคำสั่งของนายจ้าง
2.ละทิ้งการงานไปเสีย
3.กระทำความผิดอย่างร้ายแรง
4.กระทำการอื่นอันไม่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วง ไปโดยถูกต้องและสุจริต

ความผิดตาม พรบ. คุ้มครองแรงงาน มาตรา 118 ประกอบ มาตรา 17
6 ข้อ ได้แก่

1.ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดอาญาโดยนายจ้าง
2.จงใจให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
3.ประมาทเลินเลื่อเป็นเหตุให้นายจ้างใด้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
4.ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และ นายจ้างได้เตือนแล้ว
5.ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 3 วัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร
6.ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

/// ยกตัวอย่างความผิด เช่น

ละทิ้งหน้าที่ไปนอนในระหว่างทำงาน
ลูกจ้างตบหน้ากันต่อหน้าที่ประชุมที่มีเพ่อนร่วมงาน และนายจ้างอยู่ด้วย
ยักยอกเงินนายจ้าง
ดูหมิ่นผู้บังคับบัญชา
ดื่มสุราขณะปฏิบัติหน้าที่
สูบบุหรี่ข้างกล่องกระดาษ
ขายสินค้าได้ต่ำกว่าเป้า
ขายเครื่องประดับให้เพื่อนร่วมงานในเวลางานทำให้ลูกจ้างอื่นหยุดงานเพื่อเลือกซื้อ
กรอกข้อมูลการศึกษาเป็นเท็จ
ไม่ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญญาให้ดีจนเกิดทุจริต
มาทำงานสายเป็นประจำ
เข้าไปเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าโดยไม่มีหน้าที่

นั่นแหละครับ เราทุ่มแทกับบริษัทแค่ไหน ทำงานจนตัวตาย นายจ้างก็หาคนใหม่มานั่งทำงานแทนเราที่โต๊ะทำงานเดิมของเราได้เลย แต่ครอบครัวเราเมื่อเสียเราไปจะหาใครมาแทนก็ไม่ได้

บริษัทที่บอกว่ารักพนักงานนักหนา ก็ไม่เห็นเจ้าของบริษัทยกมรดก หรือ ยกหุ้นให้ ลูกจ้าง เห็นก็แต่ยกให้ทายาทของเจ้าของกันทั้งนั้น

Photo by Cleyder Duque on Pexels.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s