สิทธิของ ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา

สิทธิของ ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา #ทนายอภิวัฒน์

เพื่อเป็นการให้ทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรม เมื่อถูกจับ ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา มีสิทธิที่จะปรึกษาทนายความ และ หากไม่มีทนายความ สามารถขอให้รัฐจัดหาให้

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 7/1 ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาซึ่งถูกควบคุมหรือขังมีสิทธิแจ้งหรือขอให้เจ้าพนักงานแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้วางใจทราบถึงการถูกจับกุมและสถานที่ที่ถูกควบคุมในโอกาสแรกและให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหามีสิทธิดังต่อไปนี้ด้วย
(1) พบและปรึกษาผู้ซึ่งจะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว
(2) ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคำตนได้ในชั้นสอบสวน
(3) ได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อกับญาติได้ตามสมควร
(4) ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บป่วย
ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจซึ่งรับมอบตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหามีหน้าที่แจ้งให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหานั้นทราบในโอกาสแรกถึงสิทธิตามวรรคหนึ่ง

ทนายอภิวัฒน์ ให้คำปรึกษา และประกันตัวในคดีอาญา ติดต่อ Tel: 081-8789145 Email: bualoi.law@hotmail.com Line ID: ajmooh

#ทนายเชียงใหม่ #ผู้จัดการมรดก #ร่างพินัยกรรม

Photo by Pixabay on Pexels.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s