ร่างสัญญา

ร่างสัญญา #ทนายอภิวัฒน์

เมื่อบุคคลทั้งสองฝ่ายตกลง มีคำเสนอถูกต้องตรงงกันย่อมก่อให้เกิดสัญญา

สัญญาคือ การตั้งข้อสมมุติว่า หากในอนาคด หากเกิดเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่งขี้้นในอนาคดจะจัดการอย่างไร

มาตรา 361 อันสัญญาระหว่างบุคคลซึ่งอยู่ห่างกันโดยระยะทางนั้น ย่อมเกิดเป็นสัญญาขึ้นแต่เวลาเมื่อคำบอกกล่าวสนองไปถึงผู้เสนอ
ถ้าตามเจตนาอันผู้เสนอได้แสดง หรือตามปรกติประเพณีไม่จำเป็นจะต้องมีคำบอกกล่าวสนองไซร้ ท่านว่าสัญญานั้นเกิดเป็นสัญญาขึ้นในเวลาเมื่อมีการอันใดอันหนึ่งขึ้น อันจะพึงสันนิษฐานได้ว่าเป็นการแสดงเจตนาสนองรับ

ทนายอภิวัฒน์ ให้คำปรึกษา และร่างสัญญา ติดต่อ Tel: 081-8789145 Email: bualoi.law@hotmail.com Line ID: ajmooh

ทนายเชียงใหม่ #ผู้จัดการมรดก #ร่างพินัยกรรม
Photo by fauxels on Pexels.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s